Báo cáo tài chính và các báo cáo khác của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam được quy định như thế nào?

26/04/2022

Tôi tên là Nguyễn Thị Thu Nguyệt, SĐT: 098***, tôi muốn hỏi: Báo cáo tài chính và các báo cáo khác của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào hướng dẫn về điều này? Tôi rất quan tâm tới các hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam, đặc biệt là về hoạt động quản lý Quỹ này. Do liên quan tới công việc nên tôi cũng có tìm hiểu nhưng vẫn còn nhiều thắc mắc, có nêu trên. Mong các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật sớm trả lời giùm tôi. Tôi xin trân trọng cảm ơn.

  • Báo cáo tài chính và các báo cáo khác của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam được hướng dẫn tại Điều 19 Thông tư 132/2015/TT-BTC về hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam (Quỹ BVMTVN) do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, theo đó:

   1. Cuối kỳ kế toán (quý, năm) Quỹ BVMTVN phải lập, thuyết minh và gửi các báo cáo tài chính cho Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính theo quy định của pháp luật hiện hành.

   2. Các loại báo cáo định kỳ quý, năm bao gồm:

   a) Báo cáo tài chính, gồm: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bản thuyết minh báo cáo tài chính; Báo cáo thu chi tài chính, tình hình phân phối chênh lệch thu chi và sử dụng các quỹ, Báo cáo hoạt động tài trợ, hỗ trợ theo các Phụ lục 4, Phụ lục 5 và Phụ lục 6 kèm Thông tư này;

   b) Báo cáo khác: Báo cáo tình hình cho vay theo Phụ lục 7 kèm Thông tư này.

   3. Kiểm toán báo cáo tài chính

   a) Báo cáo tài chính năm của Quỹ BVMTVN phải được kiểm toán bởi cơ quan kiểm toán nhà nước;

   b) Trường hợp cơ quan kiểm toán nhà nước không có kế hoạch kiểm toán Quỹ BVMTVN thì báo cáo tài chính năm của Quỹ BVMTVN phải được kiểm toán bởi một tổ chức kiểm toán độc lập theo quy định của pháp luật.

   4. Chủ tịch Hội đồng quản lý, Giám đốc Quỹ BVMTVN chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các báo cáo trên.

   5. Thời hạn gửi báo cáo:

   a) Báo cáo quý được gửi chậm nhất vào ngày 25 của tháng đầu quý sau;

   b) Báo cáo năm được gửi chậm nhất vào ngày 30/3 của năm sau.

   6. Quỹ BVMTVN có trách nhiệm cung cấp thông tin, báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về Báo cáo tài chính và các báo cáo khác của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam, được quy định tại Thông tư 132/2015/TT-BTC. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn