Kiểm kê, đánh giá lại, thanh lý, nhượng bán tài sản của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam được quy định như thế nào?

26/04/2022

Bạn đọc Nguyễn Hoàng Gia, địa chỉ mail hoanggia_098****@gmail.com hỏi: Kiểm kê, đánh giá lại, thanh lý, nhượng bán tài sản của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào hướng dẫn về điều này? Tôi rất quan tâm tới các hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam, đặc biệt là về hoạt động quản lý Quỹ này. Do liên quan tới công việc nên tôi cũng có tìm hiểu nhưng vẫn còn nhiều thắc mắc, có nêu trên. Mong các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật sớm trả lời giùm tôi. Tôi xin trân trọng cảm ơn.

  • Kiểm kê, đánh giá lại, thanh lý, nhượng bán tài sản của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam được hướng dẫn tại Điều 9 Thông tư 132/2015/TT-BTC về hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam (Quỹ BVMTVN) do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, theo đó:

   1. Kiểm kê tài sản

   Quỹ BVMTVN thực hiện kiểm kê tài sản theo quy định của pháp luật đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Đối với tài sản thừa, thiếu cần xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của những người liên quan và xác định mức bồi thường vật chất theo quy định.

   2. Đánh giá lại tài sản

   Quỹ BVMTVN phải thực hiện đánh giá lại tài sản theo quy định của pháp luật đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Các khoản chênh lệch tăng hoặc giảm giá trị do đánh giá lại tài sản thực hiện theo quy định đối với từng trường hợp cụ thể.

   3. Thanh lý, nhượng bán tài sản

   a) Quỹ BVMTVN được quyền thanh lý, nhượng bán tài sản kém, mất phẩm chất, tài sản đã hư hỏng không có khả năng phục hồi; tài sản lạc hậu kỹ thuật không có nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng không có hiệu quả để thu hồi vốn theo nguyên tắc công khai, minh bạch, bảo toàn vốn và tuân thủ quy định của pháp luật đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

   b) Thẩm quyền quyết định việc thanh lý, nhượng bán tài sản cố định:

   - Hội đồng quản lý Quỹ BVMTVN quyết định các phương án thanh lý, nhượng bán tài sản cố định có giá trị còn lại dưới 50% vốn điều lệ thực có của Quỹ BVMTVN được công bố tại quý gần nhất nhưng không quá mức dự án quy mô nhóm B. Hội đồng quản lý có thể ủy quyền cho Giám đốc Quỹ BVMTVN quyết định nhượng bán, thanh lý tài sản thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản lý;

   - Các phương án thanh lý, nhượng bán tài sản cố định có giá trị lớn hơn mức phân cấp cho Hội đồng quản lý do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về kiểm kê, đánh giá lại, thanh lý, nhượng bán tài sản của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam, được quy định tại Thông tư 132/2015/TT-BTC. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn