Kỳ lập báo cáo và thời gian nộp báo cáo tài chính ngân sách và tài chính UBND xã

26/04/2022

Cho tôi hỏi theo quy định mới hiện nay thì Kỳ lập báo cáo và thời gian nộp báo cáo tài chính ngân sách và tài chính UBND xã được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  • Theo quy định tại Khoản 3, Khoản 4 và Khoản 5 Điều 7 Thông tư 70/2019/TT-BTC (có hiệu lực ngày 01/01/2020) thì kỳ lập báo cáo và thời gian nộp báo cáo tài chính ngân sách và tài chính UBND xã như sau:

   - Kỳ lập báo cáo: Báo cáo tài chính được lập vào thời điểm cuối kỳ kế toán năm theo quy định của Luật kế toán.

   - Trách nhiệm của các xã trong việc lập báo cáo tài chính: Các xã phải lập báo cáo tài chính năm theo mẫu biểu quy định tại Phụ lục số 04, kèm theo Thông tư này.

   - Nơi nộp và thời hạn nộp báo cáo tài chính

   + Nơi nộp:

   Các xã nộp báo cáo tài chính cho Kho bạc Nhà nước cấp huyện nơi xã giao dịch, Hội đồng nhân dân xã, phòng tài chính huyện và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật.

   + Thời hạn nộp báo cáo tài chính:

   Báo cáo tài chính năm của xã phải được nộp cho cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm theo quy định của pháp luật về kế toán.

   Trên đây là quy định về kỳ lập báo cáo và thời gian nộp báo cáo tài chính ngân sách và tài chính UBND xã.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn