Lập dự toán NSNN, chấp hành NSNN, kế toán, kiểm toán và quyết toán NSNN thực hiện Đề án biên soạn Bách khoa toàn thư

26/04/2022

Ban biên tập vui lòng trả lời giúp tôi câu hỏi sau: Sắp tới, việc lập dự toán ngân sách nhà nước, chấp hành ngân sách nhà nước, kế toán, kiểm toán và quyết toán ngân sách nhà nước thực hiện Đề án biên soạn Bách khoa toàn thư được quy định như thế nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn

Phú Trung (trung***@gmail.com)

  • Lập dự toán ngân sách nhà nước, chấp hành ngân sách nhà nước, kế toán, kiểm toán và quyết toán ngân sách nhà nước thực hiện Đề án biên soạn Bách khoa toàn thư được quy định tại Điều 6 Thông tư 94/2018/TT-BTC (có hiệu lực từ 19/11/2018) quy định về cơ chế tài chính thực hiện Đề án biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành như sau:

   Việc lập dự toán ngân sách nhà nước, chấp hành ngân sách nhà nước, kế toán, kiểm toán và quyết toán ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn. Thông tư này quy định một số nội dung cụ thể như sau:

   1. Lập dự toán:

   Căn cứ nội dung và mức chi quy định tại Thông tư này và nhiệm vụ biên soạn các mục từ thuộc các quyển chuyên ngành của bộ Bách khoa toàn thư Việt Nam đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đơn vị quản lý kinh phí của Đề án lập tổng dự toán kinh phí của Đề án và phân kỳ từng năm theo tiến độ thực hiện; tổng nguồn vốn huy động ngoài ngân sách nhà nước (nếu có) và tổng nguồn ngân sách nhà nước bố trí thực hiện Đề án gửi Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phê duyệt để tổng hợp chung vào dự toán ngân sách nhà nước của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; gửi Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

   2. Tạm ứng, thanh toán và kiểm soát kinh phí:

   a) Việc tạm ứng, thanh toán, kiểm soát kinh phí chi thực hiện nhiệm vụ biên soạn các mục từ thuộc các quyển chuyên ngành của bộ Bách khoa toàn thư Việt Nam: Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước và các quy định hiện hành.

   b) Việc tạm ứng, thanh toán, kiểm soát chi hoạt động chung và thường xuyên của Đề án: Thực hiện theo quy định hiện hành đối với đơn vị dự toán cấp 3 sử dụng ngân sách nhà nước. Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát chi theo quy định tại Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính về chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước và Thông tư số 39/2016/TT-BTC ngày 01 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính về chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.

   3. Quyết toán kinh phí: Thực hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn.

   4. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ của Đề án đang trong thời gian thực hiện theo quyết định của cấp có thẩm quyền thực hiện chuyển nguồn theo quy định của Luật ngân sách nhà nước, Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn.

   Trên đây là quy định về nội dung và mức chi đối với hoạt động chung và thường xuyên của Đề án biên soạn Bách khoa toàn thư. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 94/2018/TT-BTC.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Điều 6 Thông tư 94/2018/TT-BTC Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn