Mức chi thù lao đối với thư ký hội thảo khoa học phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước bao nhiêu?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 17/01/2023

Mức chi thù lao đối với thư ký hội thảo khoa học phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước bao nhiêu? - Câu hỏi của Thuý Vi (Vĩnh Long).

 

  • Mức chi thù lao đối với thư ký hội thảo khoa học phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước bao nhiêu?

   Theo khoản 4 Điều 4 Thông tư 03/2023/TT-BTC quy định về mức chi thù lao cho thư ký hội thảo khoa học, diễn đàn, tọa đàm khoa học phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước như sau:

   Khung định mức làm căn cứ xây dựng dự toán ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ
   ...
   4. Dự toán chi hội nghị, hội thảo khoa học, diễn đàn, tọa đàm khoa học, công tác phí trong nước, hợp tác quốc tế (đoàn ra, đoàn vào) phục vụ hoạt động nghiên cứu: Thực hiện theo các quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị; Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định chế độ chi tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước; Thông tư số 102/2012/TT-BTC ngày 21 tháng 6 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí. Ngoài ra, Thông tư này quy định mức xây dựng dự toán chi thù lao tối đa tham gia hội thảo khoa học, diễn đàn, tọa đàm khoa học như sau:
   a) Người chủ trì: 2.000.000 đồng/buổi hội thảo;
   b) Thư ký hội thảo khoa học, diễn đàn, tọa đàm khoa học: 500.000 đồng/buổi;
   c) Báo cáo viên trình bày tại hội thảo khoa học, diễn đàn, tọa đàm khoa học: 3.000.000 đồng/báo cáo;
   d) Báo cáo khoa học được cơ quan tổ chức hội thảo đề nghị viết báo cáo nhưng không trình bày tại hội thảo: 1.500.000 đồng/báo cáo;
   đ) Thành viên tham gia hội thảo khoa học, diễn đàn, tọa đàm khoa học: 300.000 đồng/thành viên/buổi.

   Theo đó, thư ký hội thảo khoa học, diễn đàn, tọa đàm khoa học phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước được chi thù lao tối đa là 500.000 đồng/buổi.

   (Hinh từ Internet)

   Mức chi tiền thù lao cho thư ký khoa học họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước là bao nhiêu?

   Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 6 Thông tư 03/2023/TT-BTC quy định về mức chi tiền thù lao cho thư ký họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước như sau:

   Một số định mức chi quản lý nhiệm vụ nhiệm vụ khoa học và công nghệ

   1. Chi hoạt động của các Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ

   a) Chi tiền thù lao

   Đơn vị tính: 1.000 đồng

   TT

   Nội dung công việc

   Đơn vị tính

   Khung định mức chi tối đa

   1

   Chi tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ

   a

   Chi họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ

   Hội đồng

   Chủ tịch hội đồng

   1.500

   Phó chủ tịch hội đồng; thành viên hội đồng

   1.000

   Thư ký khoa học

   300

   Thư ký hành chính

   300

   Đại biểu được mời tham dự

   200

   b

   Chi nhận xét đánh giá

   01 phiếu nhận xét đánh giá

   Nhận xét đánh giá của ủy viên Hội đồng

   500

   Nhận xét đánh giá của ủy viên phản biện trong Hội đồng

   700

   c

   Chi thù lao xây dựng yêu cầu đặt hàng đối với các nhiệm vụ đề xuất thực hiện

   Nhiệm vụ

   Chủ tịch hội đồng

   700

   Phó chủ tịch hội đồng; thành viên hội đồng

   500

   ...

   ...

   ...

   ...

   Như vậy, mức chi tiền thù lao cho thư ký khoa học họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước là 300.000 đồng.

   Phân bổ dự toán, quản lý sử dụng kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ như thế nào?

   Tại Điều 8 Thông tư 03/2023/TT-BTC hướng dẫn quy định về phân bổ dự toán, quản lý sử dụng kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ như sau:

   - Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ chịu trách nhiệm tổ chức việc thẩm định dự toán kinh phí của nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo đúng chế độ quy định.

   - Căn cứ vào dự toán chi sự nghiệp khoa học và công nghệ được cơ quan có thẩm quyền giao, các bộ, ngành, địa phương phân bổ dự toán cho các đơn vị trực thuộc quản lý kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, pháp luật về khoa học và công nghệ.

   Đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước có huy động các nguồn tài chính khác ngoài ngân sách để thực hiện, việc phân bổ nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ căn cứ theo cơ cấu tỷ lệ với các nguồn kinh phí huy động khác ngoài ngân sách theo nhiệm vụ được phê duyệt và khả năng cân đối của ngân sách nhà nước hàng năm.

   - Các đơn vị, tổ chức được giao kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có trách nhiệm quản lý và sử dụng kinh phí được giao theo đúng quy định của pháp luật.

   - Việc chuyển nguồn kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trong thời gian thực hiện nhiệm vụ được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn.

   Thông tư 03/2023/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 26/02/2023.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn