Người đồng bào dân tộc thiểu số tạm trú tại vùng biên giới có được miễn tiền sử dụng đất?

Ngày hỏi:18/04/2022

Người đồng bào dân tộc thiểu số tạm trú tại vùng biên giới có được miễn tiền sử dụng đất? Hộ đồng bào dân tộc thiểu số sẽ được giảm tiền sử dụng đất khi nào? Tôi và vợ là người dân tộc thiểu số sống tại An giang vùng biên giới. Tôi không biết là mình có được miễn tiền sử dụng đất không? Nếu không thì tôi có được giảm gì không?

  • Người đồng bào dân tộc thiểu số tạm trú tại vùng biên giới có được miễn tiền sử dụng đất?

   Theo Điều 13 Thông tư 76/2014/TT-BTC quy định về việc miễn tiền sử dụng đất như sau:

   Việc miễn tiền sử dụng đất được thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP; một số nội dung tại Điều này được hướng dẫn cụ thể như sau:

   1. Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở trong trường hợp được Nhà nước giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất cho người có công với Cách mạng được thực hiện theo quy định của pháp luật về người có công. Việc miễn tiền sử dụng đất đối với người có công với Cách mạng chỉ được thực hiện khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc cho phép miễn tiền sử dụng đất theo pháp luật về người có công.

   2. Hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số được miễn tiền sử dụng đất phải có hộ khẩu thường trú tại địa phương thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; vùng biên giới, hải đảo theo quy định của pháp luật về Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới hải đảo.

   3. Người được giao đất ở mới theo dự án di dời do thiên tai được miễn nộp tiền sử dụng đất khi không được bồi thường về đất tại nơi phải di dời (nơi đi).

   Như vậy, theo quy định hiện hành người dân tộc thiểu số phải có hộ khẩu thường trú tại vùng biên giới thì mới thuộc trường hợp được miễn tiền sử dụng đất. Đối với trường hợp này bạn sẽ được giảm tiền sử dụng đất theo quy định pháp luật.

   Hộ đồng bào dân tộc thiểu số sẽ được giảm tiền sử dụng đất khi nào?

   Theo Khoản 1 Điều 14 Thông tư 76/2014/TT-BTC quy định về việc giảm tiền sử dụng đất như sau:

   Việc giảm tiền sử dụng đất được thực hiện theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP; một số nội dung tại Điều này được hướng dẫn cụ thể như sau:

   Hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số không thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới hải đảo và không thuộc đối tượng được miễn tiền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất, công nhận quyền sử dụng đất (cấp Giấy chứng nhận) lần đầu hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở) sang đất ở thì được giảm 50% tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở. Hộ gia đình nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số được giảm tiền sử dụng đất phải có hộ khẩu thường trú tại địa phương nơi có đất được cấp Giấy chứng nhận, được công nhận quyền sử dụng đất, được chuyển mục đích sử dụng đất.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn