Phụ trách kế toán của Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam được quy định như thế nào?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 08/07/2022

Phụ trách kế toán của Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam được quy định như thế nào?

Nhờ anh chị giúp đỡ, cảm ơn anh chị đã hỗ trợ.

  • Phụ trách kế toán của Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam được quy định như thế nào?

   Tại Điều 13 Điều lệ Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 434/QĐ-BNV năm 2022 có quy định về phụ trách kế toán của Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam như sau:

   1. Người phụ trách kế toán Quỹ do Hội đồng quản lý Quỹ bổ nhiệm hoặc bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Quỹ và thực hiện tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế phụ trách kế toán theo quy định về pháp luật kế toán.

   2. Người được giao phụ trách kế toán của Quỹ có trách nhiệm giúp Giám đốc Quỹ tổ chức, thực hiện công tác kế toán, thống kê của Quỹ theo quy định của pháp luật.

   3. Không được bổ nhiệm người phụ trách kế toán thuộc trường hợp những người không được làm kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán.

   4. Trường hợp sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể Quỹ hoặc trường hợp phụ trách kế toán của Quỹ chuyển công tác khác thì người phụ trách kế toán của Quỹ phải hoàn thành việc quyết toán trước khi sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể Quỹ hoặc nhận công tác khác và vẫn phải chịu trách nhiệm về các số liệu, báo cáo kế toán trong giai đoạn mình phụ trách cho đến khi bàn giao xong công việc cho người khác.

   Văn phòng và các phòng, ban chuyên môn của Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam được quy định ra sao?

   Tại Điều 14 Điều lệ Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 434/QĐ-BNV năm 2022 có quy định về văn phòng và các phòng, ban chuyên môn của Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam như sao:

   1. Hội đồng quản lý Quỹ quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của văn phòng và các phòng, ban chuyên môn giúp thực hiện các hoạt động của Quỹ.

   2. Giám đốc Quỹ điều hành Văn phòng, các ban chuyên môn để tổ chức triển khai các hoạt động của Quỹ. Trưởng, Phó trưởng Văn phòng, ban chuyên môn giúp việc của Quỹ do Giám đốc Quỹ bổ nhiệm sau khi được Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ thông qua.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn