Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh được sử dụng vào những việc gì?

Ngày hỏi:02/10/2018

Ban biên tập hãy giúp tôi trả lời các câu hỏi sau đây: Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh được sử dụng vào những việc gì? Có văn bản pháp luật nào nói đến vấn đề này hay không? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!

Thanh Hữu - Bình Định

  • Căn cứ theo Khoản 2 Điều 3 Thông tư 85/2012/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng do Bộ Tài chính ban hành thì quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh được sử dụng vào những việc sau đây:

   - Chi thực hiện nhiệm vụ ủy thác:

   + Chi trả tiền ủy thác dịch vụ môi trường rừng theo quy định tại Nghị định số 99/2010/NĐ-CP và văn bản hướng dẫn;

   + Chi thực hiện các nhiệm vụ ủy thác theo hợp đồng ủy thác khác;

   Nguồn vốn nhận ủy thác theo nhiệm vụ được giao, hợp đồng ủy thác phải được theo dõi, quản lý riêng. Hàng năm (hoặc kết thúc hợp đồng ủy thác), Quỹ có trách nhiệm quyết toán với người ủy thác (hoặc cơ quan được giao nhiệm vụ quản lý) theo quy định.

   - Chi hỗ trợ cho các chương trình, dự án hoặc các hoạt động phi dự án;

   Căn cứ vào nguồn tài chính của Quỹ cấp tỉnh, nội dung các chương trình, dự án hoặc các hoạt động phi dự án (gọi chung là nhiệm vụ) Quỹ xem xét hỗ trợ kinh phí thực hiện các nhiệm vụ cho phù hợp, bao gồm:

   + Hỗ trợ kinh phí để chống chặt phá rừng và sản xuất, kinh doanh, vận chuyển lâm sản trái phép;

   + Tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng;

   + Thử nghiệm và phổ biến nhân rộng mô hình bảo vệ và phát triển rừng, quản lý rừng bền vững;

   + Thử nghiệm, ứng dụng giống cây lâm nghiệp mới;

   + Hỗ trợ trồng cây phân tán;

   + Phát triển lâm sản ngoài gỗ trên đất lâm nghiệp;

   + Đào tạo nguồn nhân lực cho việc bảo vệ và phát triển rừng ở cơ sở.

   Trình tự, thủ tục, điều kiện, đối tượng được hỗ trợ không hoàn lại toàn phần hoặc một phần vốn; mức hỗ trợ, thời gian hoàn trả khoản hỗ trợ, các trường hợp được xét miễn, giảm khoản kinh phí phải hoàn trả của từng loại chương trình, dự án hoặc các hoạt động phi dự án theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền.

   Trên đây là câu trả lời về những nội dung chi của quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh. Để biết thêm thông tin về vấn đề này, bạn có thể tham khảo thêm tại Thông tư 85/2012/TT-BTC.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Khoản 2 Điều 3 Thông tư 85/2012/TT-BTC Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn