Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp trung ương được sử dụng vào những việc gì?

Ngày hỏi:02/10/2018

Tôi đang tìm hiểu về những nội dung chi của quỹ bảo vệ và phát triển rừng cấp trung ương và có thắc mắc muốn nhờ mọi người giải đáp. Cụ thể, cho tôi hỏi: Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp trung ương được sử dụng vào những việc gì? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo Khoản 1 Điều 3 Thông tư 85/2012/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng do Bộ Tài chính ban hành thì quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp trung ương được sử dụng vào những việc sau đây:

   - Chi thực hiện nhiệm vụ ủy thác:

   + Chi trả tiền ủy thác dịch vụ môi trường rừng theo quy định tại Nghị định số 99/2010/NĐ-CP và văn bản hướng dẫn;

   + Chi thực hiện các nhiệm vụ ủy thác theo hợp đồng ủy thác khác;

   Nguồn vốn nhận ủy thác theo nhiệm vụ được giao, hợp đồng ủy thác phải được theo dõi, quản lý riêng. Hàng năm (hoặc kết thúc hợp đồng ủy thác), Quỹ có trách nhiệm quyết toán với người ủy thác (hoặc cơ quan được giao nhiệm vụ quản lý) theo quy định.

   - Chi hỗ trợ cho các chương trình, dự án hoặc các hoạt động phi dự án:

   Căn cứ vào nguồn tài chính của Quỹ Trung ương, nội dung các chương trình, dự án hoặc các hoạt động phi dự án (gọi chung là nhiệm vụ) để xem xét hỗ trợ kinh phí thực hiện các nhiệm vụ cho phù hợp, bao gồm:

   + Hỗ trợ kinh phí để chống chặt phá rừng và sản xuất, kinh doanh, vận chuyển lâm sản trái phép;

   + Tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng;

   + Thử nghiệm và phổ biến nhân rộng mô hình bảo vệ và phát triển rừng, quản lý rừng bền vững;

   + Thử nghiệm, ứng dụng giống cây lâm nghiệp mới;

   + Hỗ trợ trồng cây phân tán;

   + Phát triển lâm sản ngoài gỗ trên đất lâm nghiệp;

   + Đào tạo nguồn nhân lực cho việc bảo vệ và phát triển rừng đến cấp tỉnh;

   Trình tự, thủ tục, điều kiện, đối tượng được hỗ trợ không hoàn lại toàn phần hoặc một phần vốn; mức hỗ trợ, thời gian hoàn trả khoản hỗ trợ, các trường hợp được xét miễn, giảm khoản kinh phí phải hoàn trả của từng nhiệm vụ theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

   - Hỗ trợ Quỹ cấp tỉnh: Trên cơ sở đề nghị của Quỹ cấp tỉnh, căn cứ vào nguồn tài chính của Quỹ Trung ương, Hội đồng quản lý Quỹ Trung ương xem xét trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ cho Quỹ cấp tỉnh thực hiện chương trình, dự án thuộc nhiệm vụ của địa phương.

   Trên đây là câu trả lời về những nội dung chi của quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp trung ương. Để biết thêm thông tin về vấn đề này, bạn có thể tham khảo thêm tại Thông tư 85/2012/TT-BTC.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn