Quy định về định mức, giá ca máy đầu máy kéo tàu phục vụ việc xây dựng kế hoạch chạy tàu an sinh xã hội?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 24/12/2022

Quy định về định mức, giá ca máy đầu máy kéo tàu phục vụ việc xây dựng kế hoạch chạy tàu an sinh xã hội? Quy định về định mức nhiên liệu đầu máy kéo tàu phục vụ việc xây dựng kế hoạch chạy tàu an sinh xã hội? Quy định về giá dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt trong xây dựng kế hoạch chạy tàu an sinh xã hội? Quy định về một số định mức của doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt trong xây dựng kế hoạch chạy tàu an sinh xã hội?

Mong anh/chị tư vấn theo quy định mới nhất!

  • Quy định về định mức, giá ca máy đầu máy kéo tàu phục vụ việc xây dựng kế hoạch chạy tàu an sinh xã hội?

   Tiểu mục 1 Mục 1 Phần II Một số định mức kinh tế - kỹ thuật phục vụ việc xây dựng kế hoạch chạy tàu an sinh xã hội ban hành kèm theo Thông tư 32/2022/TT-BGTVT (có hiệu lực từ 01/02/2023) quy định về định mức, giá ca máy đầu máy kéo tàu phục vụ việc xây dựng kế hoạch chạy tàu an sinh xã hội như sau:

   BẢNG 1. ĐỊNH MỨC, GIÁ CA MÁY ĐẦU MÁY KÉO TÀU

   đồng/Km

   TT

   Đầu máy

   Nguyên giá

   Số Km/ năm

   Định mức (%)

   Thành phần cấp bậc thợ điều khiển máy

   Trong đó

   Giá ca máy

   Khấu hao

   Sửa chữa

   Chi phí khác

   CP Khấu hao (Ckh)

   Chi phí sửa chữa (Csc)

   Chi phí khác (Ckh)

   Chi phí tiền lương (Ctl)

   1

   Đầu máy D10H

   4.632.314.747

   50.339

   0

   12,155

   4,93 4

   1 x 6/7 + 1 x 3/7

   0

   11,185

   4,540

   4,124

   19,85 0

   2

   Đầu máy D12E

   6.336.000.000

   51.931

   0

   14,262

   4,93 4

   1 x 6/7 + 1 x 3/7

   0

   17,401

   6,020

   4,124

   27,54 5

   Ghi chú:

   - Gia ca máy trên đã bao gồm chi phí ăn ca;

   - Giá ca máy trên chưa bao gồm chi phí nhiên liệu dầu diesel;

   - Chi phí sửa chữa đầu máy trên đã bao gồm toàn bộ chi phí bảo dưỡng, sửa chữa thay thế, vật tư, phụ tùng đầu máy các cấp.

   Hình từ Internet

   Quy định về định mức nhiên liệu đầu máy kéo tàu phục vụ việc xây dựng kế hoạch chạy tàu an sinh xã hội?

   Tiểu mục 2 Mục 1 Phần II Một số định mức kinh tế - kỹ thuật phục vụ việc xây dựng kế hoạch chạy tàu an sinh xã hội ban hành kèm theo Thông tư 32/2022/TT-BGTVT (có hiệu lực từ 01/02/2023) quy định như sau:

   BẢNG 2

   TT

   Loại đầu máy

   Loại công tác

   Đơn vị tính

   Định mức

   1

   Đầu máy D10H

   Khách

   lit/VTKm

   43

   Chuyên dồn

   lit/giờ

   13,5

   2

   Đầu máy D12E

   Khách

   lit/VTKm

   43

   Chuyên dồn

   lit/giờ

   12,5

   Quy định về giá dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt trong xây dựng kế hoạch chạy tàu an sinh xã hội?

   Tiểu mục 3 Mục 1 Phần II Một số định mức kinh tế - kỹ thuật phục vụ việc xây dựng kế hoạch chạy tàu an sinh xã hội ban hành kèm theo Thông tư 32/2022/TT-BGTVT (có hiệu lực từ 01/02/2023) quy định về giá dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt trong xây dựng kế hoạch chạy tàu an sinh xã hội như sau:

   Giá dịch vụ điều hành giao thông vận tải thực hiện theo quy định tại Thông tư số 24/2018/TT-BGTVT ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về xây dựng biểu đồ chạy tàu và điều hành giao thông vận tải đường sắt và Thông tư số 11/2019/TT-BGTVT ngày 11 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2018/TT-BGTVT ngày 07 tháng 5 năm 2018 quy định về xây dựng biểu đồ chạy tàu và điều hành giao thông vận tải đường sắt.

   Quy định về một số định mức của doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt trong xây dựng kế hoạch chạy tàu an sinh xã hội?

   Mục 2 Phần II Một số định mức kinh tế - kỹ thuật phục vụ việc xây dựng kế hoạch chạy tàu an sinh xã hội ban hành kèm theo Thông tư 32/2022/TT-BGTVT (có hiệu lực từ 01/02/2023) quy định về một số định mức của doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt trong xây dựng kế hoạch chạy tàu an sinh xã hội như sau:

   1. ASXH. 10100 Định mức bán vé, đón tiễn phục vụ hành khách dưới ga

   Thành phần công việc:

   - Kiểm tra, chuẩn bị đầy đủ thiết bị phục vụ công tác bán vé;

   - Bán vé, đón tiễn phục vụ hành khách dưới ga;

   - Thu dọn hoàn thiện.

   Điều kiện áp dụng: Áp dụng đối với công tác bán vé thủ công.

   BẢNG 3

   Đơn vị tính: lượt/ga

   Mã hiệu

   Tên công việc

   Thành phần hao phí

   Đơn vị

   Ga có tác nghiệp hành khách, hành lý

   ASXH.10000

   Bán vé, đón tiễn

   Nhân công

   Bậc thợ 3/7

   công

   0,263

   10

   2. ASXH. 10200 Định mức cấp nước lên toa xe

   Thành phần công việc:

   - Chuẩn bị công cụ, dụng cụ tới vị trí cấp nước;

   - Cấp nước lên toa xe đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật;

   - Thu dọn hoàn thiện.

   BẢNG 4

   Đơn vị tính: 01 toa xe

   Mã hiệu

   Tên công việc

   Thành phần hao phí

   Đơn vị

   Định mức

   ASXH.10200

   Cấp nước lên toa xe

   Nhân công

   Bậc thợ 3/7

   công

   0,065

   10

   3. ASXH. 10300 Định mức khám chữa, chỉnh bị toa xe

   Thành phần công việc:

   - Chuẩn bị công cụ, dụng cụ tới vị trí khám chữa, chỉnh bị;

   - Khám chữa, chỉnh bị toa xe đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật;

   - Thu dọn hoàn thiện.

   BẢNG 5

   Đơn vị tính: 01 toa xe

   Mã hiệu

   Tên công việc

   Thành phần hao phí

   Đơn vị

   Định mức

   ASXH.10300

   Công tác khám chữa, chỉnh bị toa xe

   Nhân công

   Bậc thợ 4/7

   công

   0,048

   10

   4. ASXH. 10400 Định mức nhiên liệu máy phát điện

   BẢNG 6

   Đơn vị: 01 lượt tàu chạy

   TT

   Loại máy phát điện

   Mác tàu chạy an sinh xã hội

   Lượng tiêu hao nhiên liệu (lít)

   Quý I - IV

   Quý II - III

   1

   175 KVA

   Gia Lâm - Quán Triều

   42,30

   52,065

   2

   175 KVA

   Gia Lâm - Đồng Đăng

   74,475

   79,125

   5. ASXH. 10500 Định mức phục vụ hành khách trên tàu

   Thành phần công việc:

   - Chuẩn bị giao nhận ban và tác nghiệp ga đầu, cuối;

   - Phục vụ hành khách trên tàu đảm bảo theo đúng quy trình tác nghiệp trên tàu.

   BẢNG 7

   Đơn vị tính:01 lượt tàu chạy

   Mã hiệu

   Tên công việc

   Thành phần hao phí

   Đơn vị

   Định mức

   Tuyến Gia Lâm - Quán Triều

   Tuyến Gia Lâm - Đồng Đăng

   ASXH.10500

   Phục vụ hành khách trên tàu

   Nhân công

   - Trưởng tàu bậc thợ 6/7

   - Phó trưởng tàu bậc 5/7

   - Nhân viên trên tàu bậc thợ 3/7

   công

   công

   công

   0,475

   0,475

   1,745

   1,013

   1,013

   4,051

   10

   20

   6. ASXH. 10600 Định mức áp tải kỹ thuật theo tàu

   6.1. ASXH. 10610 Định mức áp tải kỹ thuật toa xe

   Thành phần công việc:

   - Chuẩn bị giao nhận ban và tác nghiệp ga đầu, cuối;

   - Áp tải kỹ thuật toa xe đảm bảo theo đúng quy trình tác nghiệp trên tàu.

   BẢNG 8

   Đơn vị tính: 01 lượt tàu chạy

   Mã hiệu

   Tên công việc

   Thành phần hao phí

   Đơn vị

   Định mức

   Tuyến Gia Lâm - Quán Triều

   Tuyến Gia Lâm - Đồng Đăng

   ASXH.10610

   Công tác áp tải kỹ thuật toa xe

   Nhân công

   Bậc thợ 4/7

   công

   0,475

   1,013

   1

   2

   6.2.ASXH. 10620 Định mức áp tải kỹ thuật điện theo tàu

   Thành phần công việc:

   - Chuẩn bị giao nhận ban và tác nghiệp ga đầu, cuối

   - Áp tải kỹ thuật điện theo tàu đảm bảo theo đúng quy trình tác nghiệp trên tàu.

   BẢNG 9

   Đơn vị tính: 1 lượt tàu chạy

   Mã hiệu

   Tên công việc

   Thành phần hao phí

   Đơn vị

   Định mức

   Tuyến Gia Lâm - Quán Triều

   Tuyến Gia Lâm - Đồng Đăng

   ASXH.10620

   Công tác áp tải kỹ thuật điện theo tàu

   Nhân công

   Bậc thợ 4/7

   công

   0,475

   1,013

   1

   2

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn