Quy định về lập dự toán Chương trình phát triển nghiên cứu phục vụ cơ cấu lại ngành Nông nghiệp giai đoạn 2021-2030

26/04/2022

Quy định về lập dự toán Chương trình phát triển nghiên cứu phục vụ cơ cấu lại ngành Nông nghiệp giai đoạn 2021-2030. Quy định về phân bổ, chấp hành dự toán và quyết toán Chương trình phát triển nghiên cứu phục vụ cơ cấu lại ngành Nông nghiệp giai đoạn 2021-2030

  • Quy định về lập dự toán Chương trình phát triển nghiên cứu phục vụ cơ cấu lại ngành Nông nghiệp giai đoạn 2021-2030

   Căn cứ Khoản 1 Điều 8 Thông tư 107/2021/TT-BTC quy định về lập dự toán toán như sau:

   1. Lập dự toán:

   a) Đối với kinh phí Chương trình từ nguồn ngân sách trung ương

   Hàng năm, cùng với thời gian lập dự toán ngân sách nhà nước, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Bộ, ngành khác lập dự toán kinh phí thực hiện Chương trình, gửi cơ quan tài chính cùng cấp để trình cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí kinh phí thực hiện theo quy định hiện hành.

   b) Đối với kinh phí Chương trình từ nguồn ngân sách địa phương

   Việc lập dự toán kinh phí Chương trình cho cấp huyện, cấp xã do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định phù hợp với pháp luật về ngân sách nhà nước.

   Hàng năm, tại thời điểm xây dựng dự toán, căn cứ Thông tư hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và nội dung được ngân sách bảo đảm kinh phí hoặc hỗ trợ một phần kinh phí, mức chi do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lập dự toán kinh phí Chương trình cấp tỉnh và tổng hợp chung trong dự toán ngân sách của Sở; Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã lập dự toán kinh phí Chương trình theo phân cấp ngân sách và tổng hợp chung cùng thời điểm xây dựng dự toán, gửi cơ quan tài chính cùng cấp xem xét, tổng hợp vào dự toán ngân sách địa phương trình cấp có thẩm quyền theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn.

   Quy định về phân bổ, chấp hành dự toán và quyết toán Chương trình phát triển nghiên cứu phục vụ cơ cấu lại ngành NN giai đoạn 2021-2030

   Theo Khoản 2, Khoản 3 Điều trên quy định như sau:

   2. Phân bổ, chấp hành dự toán

   a) Cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện rút dự toán tại Kho bạc nhà nước nơi giao dịch.

   Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch thực hiện kiểm soát, thanh toán các khoản chi theo quy định tại Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước và Thông tư số 62/2020/TT-BTC ngày 20 tháng 5 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước.

   b) Tổ chức, cá nhân không có quan hệ thường xuyên với ngân sách được thanh toán theo hình thức lệnh chi tiền.

   Cơ quan tài chính có trách nhiệm kiểm soát hồ sơ, Kho bạc nhà nước thực hiện xuất quỹ ngân sách, chuyển tiền cho các đối tượng thụ hưởng ngân sách ghi trên lệnh chi tiền theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Thông tư số 342/2016/TT- BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước.

   3. Quyết toán

   a) Kinh phí thực hiện các dự án sản xuất giống được tổng hợp chung vào quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Bộ, ngành khác và địa phương theo phân cấp.

   b) Trình tự lập, mẫu biểu báo cáo, thời gian nộp và xét duyệt báo cáo quyết toán thực hiện theo quy định tại Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn