Quỹ xã hội, quỹ từ thiện bị đình chỉ có thời hạn trong những trường hợp nào?

Ngày hỏi:25/12/2019

Cho tôi hỏi theo quy định mới về hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện, thì quỹ sẽ bị đình chỉ có thời hạn trong những trường hợp nào? Xin cảm ơn!

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 40 Nghị định 93/2019/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 15/01/2020) quy định quỹ bị đình chỉ có thời hạn hoạt động 06 tháng khi vi phạm một trong những trường hợp sau:

   - Hoạt động sai mục đích, không đúng điều lệ của quỹ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận; mâu thuẫn nội bộ nghiêm trọng không tự giải quyết được; trong quá trình tổ chức, hoạt động có vấn đề phức tạp liên quan đến an ninh, trật tự;

   - Vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý tài sản, tài chính;

   - Sử dụng sai các khoản tài trợ có mục đích của các tổ chức, cá nhân tài trợ cho quỹ;

   - Tổ chức vận động tài trợ không đúng với mục đích được quy định trong điều lệ;

   - Không hoạt động liên tục trong thời hạn 06 tháng;

   - Không thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo về tình hình tổ chức, hoạt động và báo cáo tài chính hàng năm và đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 18 Nghị định này có văn bản đôn đốc nhưng quá thời hạn 30 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đôn đốc quỹ vẫn không khắc phục;

   - Không báo cáo việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính, thành viên Hội đồng quản lý, Giám đốc quỹ;

   - Vi phạm một trong các trường hợp không thực hiện nghĩa vụ tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g, l khoản 2 Điều 8 và khoản 1 Điều 49 của Nghị định này.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn