Quyền hạn và nghĩa vụ Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 14/07/2022

Quyền hạn và nghĩa vụ Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam? Cơ cấu tổ chức Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam?

Nhờ anh chị tư vấn, cảm ơn anh chị tư vấn, cảm ơn anh chị.

  • Quyền hạn và nghĩa vụ Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam?

   Tại Điều 6 Điều lệ Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 434/QĐ-BNV năm 2022 có quy định về quyền hạn và nghĩa vụ Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam như sau:

   1. Tổ chức, hoạt động theo Điều lệ đã được Bộ Nội vụ công nhận và các quy định của pháp luật có liên quan.

   2. Quỹ hoạt động thuộc lĩnh vực nào phải chịu sự quản lý nhà nước của cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực đó.

   3. Vận động quyên góp, tài trợ cho Quỹ; tiếp nhận tài sản do các cá nhân, tổ chức trong nước và ngoài nước tài trợ, hiến tặng hoặc bằng các hình thức khác theo đúng tôn chỉ, mục đích của Quỹ và quy định của pháp luật.

   4. Thực hiện tài trợ đúng theo sự ủy quyền của cá nhân, tổ chức đã ủy quyền và tôn chỉ, mục đích của Quỹ.

   5. Được thành lập pháp nhân trực thuộc theo quy định của pháp luật; tổ chức các hoạt động theo quy định của pháp luật để bảo tồn và tăng trưởng tài sản Quỹ.

   6. Lưu trữ và có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ, các chứng từ, tài liệu về tài sản, tài chính của Quỹ; nghị quyết, biên bản về các hoạt động của Quỹ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

   7. Sử dụng tài sản, tài chính tiết kiệm và hiệu quả theo đúng tôn chỉ, mục đích của Quỹ; nộp thuế, phí, lệ phí và thực hiện chế độ kế toán, kiểm toán, thống kê theo quy định của pháp luật.

   8. Được quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật. Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ Quỹ theo quy định pháp luật, Điều lệ Quỹ và báo cáo kết quả giải quyết với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

   9. Chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cơ quan nhà nước, cá nhân tài trợ và cộng đồng theo quy định của pháp luật.

   10. Hàng năm, Quỹ phải báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động và tài chính với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, cơ quan quản lý về ngành, lĩnh vực hoạt động của Quỹ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi Quỹ đặt trụ sở trước ngày 31 tháng 12; Quỹ thực hiện công khai các khoản đóng góp của Quỹ trước ngày 31 tháng 3.

   11. Quỹ được quan hệ với cá nhân, tổ chức để vận động quyên góp, vận động tài trợ cho Quỹ hoặc cho các đề án, dự án cụ thể của Quỹ theo quy định của pháp luật.

   12. Quan hệ với các địa phương, tổ chức, cá nhân cần sự trợ giúp để xây dựng các đề án, dự án tài trợ theo tôn chỉ, mục đích hoạt động của Quỹ.

   13. Khi thay đổi trụ sở chính hoặc Giám đốc Quỹ, Quỹ phải báo cáo bằng văn bản với Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

   14. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

   Cơ cấu tổ chức Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam?

   Tại Điều 7 Điều lệ Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 434/QĐ-BNV năm 2022 có quy định cơ cấu tổ chức Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam như sau:

   1. Hội đồng quản lý Quỹ.

   2. Ban Kiểm soát Quỹ.

   3. Giám đốc, Phó Giám đốc Quỹ.

   4. Văn phòng và các phòng, ban chuyên môn.

   5. Văn phòng đại diện hoặc chi nhánh và các đơn vị trực thuộc (nếu có)

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn