Thẩm quyền của Cục trưởng THADS về quản lý tài chính, điều hành ngân sách

Ngày hỏi:13/10/2018

Vừa qua, tôi có tìm hiểu về thẩm quyền, vai tro của một số chức vụ trong cơ quan thi hành án dân sự, trong đó có cả phân cấp quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản cho Tổng cục Thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án dân sự. Nhưng tôi vẫn chưa rõ lắm: Thẩm quyền của Cục trưởng THADS về quản lý tài chính, điều hành ngân sách được quy định như thế nào? Nay nhờ đến đội ngũ hỗ trợ tư vấn của các bạn.

Nguyên Danh - Bến Tre

  • Căn cứ theo quy định tại Điều 5 Thông tư 03/2011/TT-BTP về phân cấp quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản cho Tổng cục Thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án dân sự do Bộ Tư pháp ban hành, thẩm quyền của Cục trưởng được quy định như sau:

   1. Tổng hợp, lập dự toán thu, chi ngân sách của các đơn vị dự toán trực thuộc theo quy định của pháp luật trình Tổng cục xem xét;

   2. Phân bổ và giao dự toán thu, chi ngân sách cho các đơn vị dự toán trực thuộc theo quy định của pháp luật đảm bảo không vượt tổng dự toán, không trái với nội dung được Tổng cục giao;

   3. Điều chỉnh dự toán kinh phí giao thực hiện chế độ tự chủ của các đơn vị trực thuộc đảm bảo không vượt tổng dự toán được giao;

   4. Tổ chức kiểm tra quyết toán và thông báo phê duyệt quyết toán cho các đơn vị dự toán trực thuộc theo quy định của pháp luật; tổng hợp và lập báo cáo quyết toán ngân sách của Cục thi hành án dân sự (gồm Văn phòng Cục và Các Chi cục trực thuộc) theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn