Thẩm quyền trong lĩnh vực quản lý tài chính của Cục trưởng Cục Tài vụ - Quản trị như nào?

Ngày hỏi:03/05/2022

Thẩm quyền trong lĩnh vực quản lý tài chính của Cục trưởng Cục Tài vụ - Quản trị như nào? Thẩm quyền trong lĩnh vực quản lý tài chính của Thủ trưởng đơn vị dự toán thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan?

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Thẩm quyền trong lĩnh vực quản lý tài chính của Cục trưởng Cục Tài vụ - Quản trị như nào?

   Căn cứ Khoản 2 Điều 2 Quyết định 369/QĐ-TCHQ năm 2021 quy định về thẩm quyền trong lĩnh vực quản lý tài chính của Cục trưởng Cục Tài vụ - Quản trị như sau:

   2. Cục trưởng Cục Tài vụ - Quản trị

   a) Nhập số liệu phân bổ ngân sách của toàn bộ các đơn vị dự toán thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan vào hệ thống Tabmis theo đúng quy định của Bộ Tài chính;

   b) Báo cáo Bộ Tài chính (qua Cục Kế hoạch Tài chính) về tổng hợp dự toán đã phân bổ, giao, điều chỉnh của các đơn vị dự toán thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan (kèm theo các tài liệu có liên quan theo quy định của pháp luật ngân sách) để Bộ Tài chính (cấp I) tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính (cơ quan tài chính) kiểm tra phân bổ, điều chỉnh dự toán và phê duyệt dự toán trên hệ thống TABMIS;

   c) Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán giao đầu năm và quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm của Tổng cục Hải quan theo quy định của pháp luật ngân sách;

   d) Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán chi ngân sách nhà nước của Tổng cục Hải quan theo quy định của pháp luật ngân sách;

   e) Báo cáo tình hình thực hiện dự toán chi ngân sách nhà nước của Tổng cục Hải quan gửi các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định;

   g) Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch, dự toán chi ngân sách hàng năm của các đơn vị dự toán thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan;

   h) Thực hiện thẩm tra, xét duyệt và thông báo xét duyệt quyết toán chi ngân sách nhà nước hàng năm của các đơn vị dự toán thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan;

   i) Báo cáo khác của Tổng cục Hải quan theo quy định của pháp luật ngân sách.

   k) Tổng hợp, thẩm tra, thẩm định, xây dựng phương án báo cáo Tổng cục trưởng xem xét phê duyệt, quyết định các nội dung nêu tại Khoản 1 Điều này.

   Thẩm quyền trong lĩnh vực quản lý tài chính của Thủ trưởng đơn vị dự toán thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan

   Theo Khoản 3 Điều 2 Quyết định trên quy định như sau:

   3. Thủ trưởng đơn vị dự toán thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan

   a) Cụ thể hóa cơ chế, chính sách, chế độ, mức chi do các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền ban hành trong lĩnh vực tài chính cho phù hợp với đặc thù hoạt động của đơn vị để thống nhất thực hiện trong toàn đơn vị;

   b) Thực hiện công tác lập và chấp hành dự toán, quyết toán ngân sách, chấp hành chế độ báo cáo, công khai tài chính theo quy định của pháp luật ngân sách, hướng dẫn của Bộ Tài chính và của Tổng cục Hải quan.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn