Thời hạn để tổ chức thay thế thành viên bị khuyết của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài chính là bao lâu?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 17/02/2023

Xin hỏi tổ chức thay thế thành viên bị khuyết của Hội đồng quản lý đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực tài chính trong thời hạn bao nhiêu ngày? - Câu hỏi của Thu Hà (Bình Dương).

  • Thời hạn để tổ chức thay thế thành viên bị khuyết của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài chính là bao lâu?

   Căn cứ Điều 13 Thông tư 11/2023/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 31/03/2023) quy định thời hạn để tổ chức thay thế thành viên bị khuyết của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài chính như sau:

   Kiện toàn Hội đồng quản lý

   1. Kiện toàn Hội đồng quản lý theo nhiệm kỳ

   Trước khi hết nhiệm kỳ 03 (ba) tháng, Chủ tịch Hội đồng quản lý đương nhiệm triệu tập hợp Hội đồng quản lý, đề xuất cơ quan quản lý cấp trên kiện toàn Hội đồng quản lý nhiệm kỳ kế tiếp.

   2. Kiện toàn thành viên Hội đồng quản lý trong nhiệm kỳ

   Trường hợp Hội đồng quản lý bị khuyết thành viên (miễn nhiệm, nghỉ hưu, mất, chuyển sang công tác khác không còn phù hợp với cơ cấu của Hội đồng quản lý), Chủ tịch Hội đồng quản lý triệu tập hợp Hội đồng quản lý, căn cứ vào thành phần của các thành viên bị khuyết để lựa chọn thành viên thay thế báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt.

   Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản lý bị khuyết (bãi nhiệm, miễn nhiệm, nghỉ hưu, mất, chuyển sang công tác khác không còn phù hợp với cơ cấu của Hội đồng quản lý), Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý (nếu có) hoặc Thư ký Hội đồng quản lý báo cáo cơ quan quản lý có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm nhân sự Chủ tịch Hội đồng quản lý theo quy định.

   Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản lý, Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý, Thư ký Hội đồng quản lý bị khuyết, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm nhân sự Chủ tịch Hội đồng quản lý, Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý (nếu có), Thư ký Hội đồng quản lý theo quy định.

   Thời hạn để tổ chức thay thế thành viên Hội đồng quản lý là 60 ngày kể từ ngày có thành viên bị khuyết.

   Như vậy, thời hạn để tổ chức thay thế thành viên bị khuyết của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài chính là 60 ngày kể từ ngày có thành viên bị khuyết.

   (Hình từ Internet)

   Thành viên Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài chính cần tuổi công tác là bao nhiêu năm?

   Tại Điều 14 Thông tư 11/2023/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 31/03/2023) quy định về tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài chính như sau:

   Tiêu chuẩn thành viên và thẩm quyền bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản lý

   1. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản lý

   a) Có phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và ý thức kỷ luật tốt.

   b) Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao.

   c) Có trình độ từ đại học trở lên.

   d) Không trong thời gian chấp hành quyết định kỷ luật hoặc trong thời gian bị xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.

   đ) Độ tuổi đảm bảo để đủ tuổi công tác ít nhất 01 nhiệm kỳ (05 năm).

   2. Tiêu chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản lý

   a) Đáp ứng tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản lý.

   b) Có kinh nghiệm quản lý hoặc chuyên môn về lĩnh vực hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.

   3. Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản lý

   Chủ tịch và các thành viên khác của Hội đồng quản lý do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Đề án tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập bổ nhiệm.

   Theo đó, thành viên Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài chính cần đảm bảo đủ tuổi công tác ít nhất 01 nhiệm kỳ (05 năm).

   Thành viên Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài chính bao nhiêu năm xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ thì bị miễn nhiệm?

   Tại Điều 15 Thông tư 11/2023/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 31/03/2023) quy định các trường hợp thành viên Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài chính bị miễn nhiệm như sau:

   Miễn nhiệm Chủ tịch và Thành viên Hội đồng quản lý

   1. Điều kiện miễn nhiệm thuộc một trong các trường hợp sau:

   a) Có đề nghị bằng văn bản của cá nhân xin thôi không tham gia thành viên Hội đồng quản lý.

   b) Bị hạn chế về năng lực hành vi dân sự.

   c) Sức khỏe không đủ khả năng đảm nhiệm công việc được giao, đã nghỉ quá 06 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục.

   d) Bị Tòa án kết tội bằng bản án có hiệu lực pháp luật.

   d) Có trên 50% tổng số thành viên của Hội đồng quản lý kiến nghị bằng văn bản đề nghị miễn nhiệm.

   e) Nghỉ hưu, thôi việc, chuyển công tác khác hoặc cấp có thẩm quyền bố trí công tác khác không phù hợp với quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 5 Thông tư này.

   g) Có 02 năm liên tiếp được xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ.

   h) Vi phạm khác đã quy định tại quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị, quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý.

   2. Trình tự, thủ tục miễn nhiệm đối với Chủ tịch Hội đồng quản lý và thành viên Hội đồng quản lý

   Trong trường hợp có đề xuất hợp pháp về việc miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản lý thì Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý (nếu có) hoặc Thư ký Hội đồng quản lý chủ trì cuộc họp giải quyết; cuộc họp phải đảm bảo về tỷ lệ và thành phần tham gia, tỷ lệ biểu quyết theo quy định của pháp luật, điểm a khoản 2 Điều 16 và khoản 1 Điều 18 Thông tư này. Trong trường hợp miễn nhiệm đồng thời Chủ tịch Hội đồng quản lý, Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý, Thư ký Hội đồng quản lý thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập báo cáo cấp có thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều 14 Thông tư này quyết định việc tổ chức cuộc họp.

   Hội đồng quản lý có trách nhiệm xem xét trình cấp có thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều 14 Thông tư này việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản lý, miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản lý và gửi hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền ra quyết định. Hồ sơ đề nghị gồm có: (1) Tờ trình nêu rõ lý do miễn nhiệm; (2) Biên bản họp Hội đồng quản lý; (3) Các văn bản khác có liên quan (nếu có).

   Căn cứ quy định trên, thành viên Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài chính 02 năm liên tiếp xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ thì bị miễn nhiệm.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Điều 13 Thông tư 11/2023/TT-BTC Tải về
  • Điều 14 Thông tư 11/2023/TT-BTC Tải về
  • Điều 15 Thông tư 11/2023/TT-BTC Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn