Tiêu chí thi đua đối với các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình để thực hiện kế hoạch triển khai phong trào thi đua “đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” là gì?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 24/12/2022

Tiêu chí thi đua đối với các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình để thực hiện kế hoạch triển khai phong trào thi đua “đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” là gì? Tiêu chí thi đua đối với cá nhân để thực hiện kế hoạch triển khai phong trào thi đua “đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” là gì? Hình thức và tiêu chuẩn khen thưởng trong việc thực hiện kế hoạch triển khai phong trào thi đua “đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” là gì?

Nhờ giải đáp giúp tôi, tôi cảm ơn

  • Tiêu chí thi đua đối với các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình để thực hiện kế hoạch triển khai phong trào thi đua “đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” là gì?

   Tại Tiết c Tiểu mục 1 Mục III Kế hoạch triển khai phong trào thi đua “đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” kèm theo Quyết định 1478/QĐ-TTg năm 2022 quy định về tiêu chí thi đua đối với các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình để thực hiện kế hoạch triển khai phong trào thi đua “đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” như sau:

   - Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư xây dựng, sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng cá nhân, trong tổ chức lễ hội và các hoạt động khác có sử dụng nguồn lực đóng góp của cộng đồng. Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả vốn, lao động, tài nguyên thiên nhiên và các nguồn lực khác.

   - Chủ động, tích cực tham gia, đóng góp kinh phí xây dựng các dự án kết cấu hạ tầng đảm bảo hiệu quả.

   - Các doanh nghiệp đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, làm chủ công nghệ xây dựng và vận hành các công trình hạ tầng quy mô lớn.

   Tiêu chí thực hiện kế hoạch triển khai phong trào thi đua “đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” đối với các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình được quy định như trên.

   Hình từ Internet

   Tiêu chí thi đua đối với cá nhân để thực hiện kế hoạch triển khai phong trào thi đua “đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” là gì?

   Tại Tiết d Tiểu mục 1 Mục III Kế hoạch triển khai phong trào thi đua “đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” kèm theo Quyết định 1478/QĐ-TTg năm 2022 quy định về tiêu chí thi đua đối với cá nhân để thực hiện kế hoạch triển khai phong trào thi đua “đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” như sau:

   - Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu thực hiện quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước được giao đúng mục đích, định mức, tiêu chuẩn, chế độ; có sáng kiến, giải pháp hữu ích được cấp có thẩm quyền công nhận trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành, hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện cơ chế, chính sách để tạo điều kiện thuận lợi cho xây dựng kết cấu hạ tầng.

   - Người dân:

   + Sử dụng tài nguyên thiên nhiên đảm bảo đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; tham gia giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phát hiện và kịp thời phản ánh cho tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về các hành vi gây lãng phí.

   + Trực tiếp tham gia đóng góp, phối hợp, giúp đỡ, tuyên truyền vận động thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm của quốc gia, tỉnh, huyện, xã về phát triển kết cấu hạ tầng.

   - Đối tượng khác (doanh nhân, trí thức, nhà khoa học, kỹ sư, công nhân, cá nhân trong và ngoài nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài…) có sáng kiến, giải pháp hữu ích dược cấp có thẩm quyền công nhận trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng công nghệ hiện đại, thay đổi biện pháp thi công, sử dụng hợp lý các nguồn lực... phục vụ xây dựng và quản lý khai thác công trình hạ tầng.

   Theo đó, tiêu chí thi đua đối với cá nhân để thực hiện kế hoạch triển khai phong trào thi đua “đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” được thực hiện như trên.

   Hình thức và tiêu chuẩn khen thưởng trong việc thực hiện kế hoạch triển khai phong trào thi đua “đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” là gì?

   Tại Tiểu mục 2 Mục III Kế hoạch triển khai phong trào thi đua “đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” kèm theo Quyết định 1478/QĐ-TTg năm 2022 quy định về hình thức và tiêu chuẩn khen thưởng trong việc thực hiện kế hoạch triển khai phong trào thi đua “đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” như sau:

   a) Khen thưởng hàng năm

   Căn cứ kết quả thực hiện Phong trào thi đua của các tập thể, cá nhân, các bộ, ban, ngành, Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các đơn vị trực thuộc biểu dương, khen thưởng kịp thời theo thẩm quyền các tập thể, hộ gia đình, cá nhân tiêu biểu.

   b) Khen thưởng sơ kết giai đoạn 2022-2025

   - Hình thức khen thưởng:

   + Huân chương Lao động;

   + Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

   + Bằng khen cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương;

   + Giấy khen,

   - Tiêu chuẩn khen thưởng:

   Căn cứ thành tích trong tổ chức, thực hiện Phong trào thi đua, việc xét khen thưởng cho các tập thể, hộ gia đình, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc được thực hiện theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

   Trên đây là hình thức và tiêu chuẩn khen thưởng trong việc thực hiện kế hoạch triển khai phong trào thi đua “đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” được pháp luật quy định.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn