Việc lập kế hoạch tài chính, quyết toán tài chính của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp trung ương được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:02/10/2018

Mọi người cho tôi hỏi: Việc lập kế hoạch tài chính, quyết toán tài chính của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp trung ương được quy định như thế nào? Có văn bản nào nói đến vấn đề này hay không? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!

  • Việc lập kế hoạch tài chính, quyết toán tài chính của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp trung ương được quy định tại Khoản 1 Điều 7 Thông tư 85/2012/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng do Bộ Tài chính ban hành với nội dung như sau:

   - Lập dự toán:

   Hàng năm Quỹ Trung ương lập kế hoạch tài chính thu, chi Quỹ báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt để có căn cứ thực hiện:

   + Kế hoạch thu: Chi tiết theo từng khoản thu quy định tại khoản 1 Điều 2 (bao gồm cả vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ khi mới thành lập trong 2 năm đầu) và điểm a, khoản 1, Điều 4 của Thông tư 85/2012/TT-BTC

   + Kế hoạch chi: Chi tiết theo từng nội dung chi quy định tại khoản 1 Điều 3 và điểm b, khoản 1, Điều 4 của Thông tư 85/2012/TT-BTC;

   - Quyết toán: Định kỳ (quý, năm) Quỹ lập báo cáo quyết toán thực hiện thu, chi tài chính gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm xét duyệt quyết toán năm theo quy định.

   Trên đây là nội dung trả lời về việc lập kế hoạch tài chính, quyết toán tài chính của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp trung ương. Để biết thêm thông tin về vấn đề này, bạn có thể tham khảo thêm tại Thông tư 85/2012/TT-BTC.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Khoản 1 Điều 7 Thông tư 85/2012/TT-BTC Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn