Việc quản lý tài chính đối với công tác điều hành của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh được quy định ra sao?

Ngày hỏi:02/10/2018

Tôi đang tìm hiểu về các quy định liên quan đến Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng và có thắc mắc muốn nhờ mọi người giải đáp. Cụ thể, cho tôi hỏi: Việc quản lý tài chính đối với công tác điều hành của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh được quy định ra sao? Có văn bản pháp luật nào nói đến vấn đề này hay không? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!

  • Việc quản lý tài chính đối với công tác điều hành của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh được quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư 85/2012/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng do Bộ Tài chính ban hành với nội dung như sau:

   - Nguồn kinh phí hoạt động của bộ máy Quỹ:

   + Nguồn kinh phí thực hiện ủy thác dịch vụ môi trường rừng theo quy định tại Nghị định số 99/2010/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn;

   + Phí ủy thác theo hợp đồng ủy thác;

   + Lãi tiền gửi kinh phí hoạt động bộ máy quỹ;

   + Nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

   - Chi hoạt động của bộ máy Quỹ:

   + Chi hoạt động thường xuyên:

   Chi quản lý: Chi lương, phụ cấp và các khoản đóng góp cho thành viên Hội đồng quản lý Quỹ, Ban Kiểm soát Quỹ, Ban điều hành Quỹ; Chi về cước phí bưu điện và truyền tin; Chi xăng, dầu, điện, nước; Chi công tác phí, hội nghị; Chi sửa chữa thường xuyên tài sản theo quy định hiện hành của nhà nước.

   Chi hoạt động nghiệp vụ: Chi thẩm định chương trình, dự án; Chi phí dịch vụ thanh toán; Chi dịch vụ ủy thác; chi thông tin, tuyên truyền, quảng bá; Chi thanh tra, kiểm tra, giám sát, nghiệm thu, đánh giá rừng; chi kiểm toán (nếu có).

   Chi khác (nếu có).

   + Chi không thường xuyên: Chi bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, hội nghị; Hỗ trợ hoạt động kỹ thuật theo dõi chất lượng dịch vụ môi trường rừng; Hỗ trợ hoạt động liên quan đến chi trả dịch vụ môi trường rừng cấp huyện, xã; Chi cho các tổ chức được ủy quyền thu các khoản đóng góp bắt buộc cho Quỹ; Chi mua sắm, sửa chữa lớn tài sản phục vụ hoạt động bộ máy quỹ; Chi khác (nếu có).

   - Mức chi: Mức chi hoạt động nghiệp vụ, chi quản lý thực hiện theo quy định hiện hành. Trường hợp pháp luật chưa có quy định mức chi; Quỹ căn cứ vào khả năng tài chính xây dựng mức chi cho phù hợp, quyết định việc chi tiêu và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

   - Cơ chế tài chính của Quỹ: Quỹ thực hiện theo cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định hiện hành.

   Trên đây là câu trả lời về việc quản lý tài chính đối với công tác điều hành của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh. Để biết thêm thông tin về vấn đề này, bạn có thể tham khảo thêm tại Thông tư 85/2012/TT-BTC.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn