Báo cáo tình hình quản lý cây xanh đô thị

Ngày hỏi:17/07/2019

Xin chào, theo tôi được biết vừa có quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực xây dựng. Anh chị cho tôi hỏi chế độ báo cáo tình hình quản lý cây xanh đô thị được quy định như thế nào? xin giải đáp giúp tôi.

  • Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 02/2019/TT-BXD (có hiệu lực ngày 15/8/2019) thì Chế độ báo cáo tình hình quản lý cây xanh đô thị quy định tại khoản 5 Điều 22, khoản 4 Điều 23 Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ về Quản lý cây xanh đô thị thực hiện như sau:

    1. Chậm nhất vào ngày 16 tháng 12 hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm báo cáo Sở Xây dựng về tình hình quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn quản lý; chậm nhất vào ngày 20 tháng 12 hằng năm, Sở Xây dựng báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Xây dựng về tình hình quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh.

    2. Nội dung báo cáo theo Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

    Trên đây là quy định về báo cáo tình hình quản lý cây xanh đô thị.

    Trân trọng!


Căn cứ pháp lý của tình huống
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn