Chế độ làm việc của Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ TN&MT

Ngày hỏi:08/10/2019

Chào ban biên tập, tôi có chút thắc mắc liên quan đến hoạt động thi đua khen thưởng, cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì chế độ làm việc của Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ TN&MT được quy định như thế nào?

  • Theo quy định tại Điều 8 Quyết định 2218/QĐ-BTNMT năm 2019 thì Chế độ làm việc của Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ TN&MT như sau:

   1. Hội đồng họp định kỳ hoặc họp đột xuất khi cần thiết để triển khai công tác thi đua, khen thưởng; tổng kết, đánh giá các phong trào thi đua và xét duyệt các hình thức khen thưởng.

   2. Hội đồng làm việc theo chế độ tập thể, biểu quyết theo đa số bằng hình thức bỏ phiếu kín. Các kết luận của Hội đồng chỉ có hiệu lực khi ít nhất có 2/3 số thành viên Hội đồng dự họp. Khi biểu quyết các hình thức khen thưởng phải có ít nhất 90% số thành viên Hội đồng (trong đó có Chủ tịch Hội đồng) đồng ý thì mới trình Chủ tịch Hội đồng xem xét khen thưởng hoặc trình cấp trên khen thưởng.

   3. Trong trường hợp không tổ chức họp Hội đồng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng báo cáo Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng cho phép xin ý kiến bằng văn bản gửi tới Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng, sau đó thống nhất trình Phó Chủ tịch thứ nhất xem xét để trình Bộ trưởng - Chủ tịch Hội đồng xét, quyết định.

   Trên đây là quy định về chế độ làm việc của Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ TN&MT.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn