Chuyển giao chất thải nguy hại

Ngày hỏi:09/05/2016

Doanh nghiệp tôi hiện là chủ nguồn thải. Tháng 9/2015, chúng tôi có chuyển giao chất thải nguy hại cho chủ hành nghề quản lý chất thải nguy hại theo đúng quy định của pháp luật hiện hành (thực hiện đúng quy trình kê khai và sử dụng chứng từ chất thải nguy hại theo Phụ lục 03 Thông tư 36/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường). Đến tháng 12/2015, chúng tôi nhận được công văn của chủ hành nghề quản lý chất thải nguy hại (QLCTNH) là chuyển giao một phần chất thải thu gom từ tháng 9 của công ty chúng tôi cho một chủ hành nghề khác xử lý sau thời gian 3 tháng lưu giữ (công văn bao gồm: hợp đồng giữa hai chủ hành nghề, công văn chấp thuận việc chuyển giao của Tổng cục Môi trường, công văn gửi công ty chúng tôi thông báo về việc chia tách khối lượng của công ty chúng tôi để chuyển giao cho chủ QLCTNH 2). Theo đó, khối lượng của công ty chúng tôi được giữ lại một phần ở chủ hành nghề QLCTNH1 để xử lý, 1 phần chuyển giao cho chủ hành nghề QLCTNH 2 để xử lý. Việc chuyển giao này là do chủ hành nghề QLCTNH 1 xin phép Tổng cục Môi trường thực hiện. Tuy nhiên, việc chuyển giao chất thải nguy hại giữa các đơn vị phải thực hiện đúng quy trình kê khai và sử dụng chứng từ chất thải nguy hại theo Phụ lục 03 Thông tư 36/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tại thời điểm tháng 12, chúng tôi không hiểu là mình không được phép xuất lại chứng từ (bởi tháng 9 khi chuyển giao chúng tôi đã xác nhận các thông tin trên chứng từ). Việc chuyển giao chất thải là do đối tác của chúng tôi (chủ hành nghề QLCTNH 1 có công văn xin phép Tổng Cục Môi trường nên bên đó được phép chuyển lên), bên đối tác của chúng tôi tách khối lượng bàn giao thể hiện trên 2 bộ chứng từ, một bộ để xác nhận việc chủ hành nghề QLCTNH1 xử lý, 1 bộ để xác nhận việc chủ hành nghề QLCTNH 2 xử lý. Khi nhận được chứng từ hoàn thiện cho lô chất thải bàn giao thì chứng từ của chúng tôi gồm 3 tờ : Tờ 1: Chứng từ khi chúng tôi bàn giao cho chủ hành nghề QLCTNH 1 (kê khai các thông tin khi bàn giao). Chủ hành nghề QLCTNH 1 chỉ xác nhận mục 7.1 (xác nhận việc tiếp nhận chất thải). Tờ 2: Chứng từ xác nhận việc chủ hành nghề QLCTNH 1 đã xử lý 1 phần chất thải của chúng tôi (chúng tôi không xác nhận vào mục 6). Tờ 3: Chứng từ xác nhận việc chủ hành nghề QLCTNH 2 đã xử lý 1 phần chất thải của chúng tôi do chủ hành nghề QLCTNH 1 chuyển lên (chúng tôi không xác nhận vào mục 6). Bên chủ hành nghề CTNH 1 giải thích là có sự tách chứng từ là do họ đã được Tổng Cục Môi trường cho phép chuyển giao, tuy nhiên chủ nguồn thải không được Tổng Cục Môi trường xuất lại chứng từ do chủ hành nghề QLCTNH 1 lưu trữ sau 3 tháng mới chuyển lên. Việc quyết định xử lý chất thải như thế nào là quyền và trách nhiệm của chủ hành nghề QLCTNH 1. Họ chịu trách nhiệm về việc xử lý của họ trước pháp luật khi có vẫn đề phát sinh. Vậy kính hỏi quý Sở, bộ chứng từ của chúng tôi như vậy có bị trái với quy định không. Thực tế các hạng mục xác nhận chuyển giao, xử lý đều đầy đủ. Tuy nhiên, không thể hiện trên cùng 1 tờ chứng từ mà là 3 tờ (3 liên 4, mỗi đơn vị xác nhận 1 tờ). 

  • Sau khi xem xét, nghiên cứu Sở Tài nguyên và Môi trường phúc đáp như sau:

   Các hoạt động liên quan đến chất thải nguy hại hiện nay được thực hiện theo quy định tại Nghị định 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu và Thông tư 36/2015/TT- BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý CTNH.

   Chứng từ CTNH được sử dụng theo quy định tại Phụ lục 3 ban hành theo Thông tư 36/2015/TT- BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: “Chủ nguồn thải CTNH phát hành một bộ Chứng từ CTNH mỗi khi thực hiện một lần chuyển giao CTNH tương ứng với từng chủ xử lý CTNH thực hiện việc xử lý, không dùng chung Chứng từ CTNH cho các lô CTNH được chuyển đến các chủ xử lý CTNH thực hiện việc xử lý khác nhau, kể cả trường hợp do cùng một chủ xử lý thực hiện việc vận chuyển. Chủ nguồn thải có trách nhiệm đảm bảo các chủ xử lý CTNH kê khai và xác nhận vào Chứng từ khi có chuyển giao CTNH và khi đã hoàn thành xử lý CTNH”.

   Theo phản ánh, trong quá trình hoạt động, chủ hành nghề quản lý CTNH 1 tạm thời không xử lý được một số loại CTNH (có thể do sự cố, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống xử lý hoặc yêu cầu của cơ quan cấp phép,...). Chủ hành nghề quản lý CTNH 1 đã báo cáo và được sự chấp thuận của Tổng cục Môi trường (cơ quan cấp phép) cho phép chuyển giao một số loại CTNH cho chủ hành nghề quản lý CTNH 2 thực hiện việc xử lý. Vì vậy việc tách chứng từ CTNH để được chủ hành nghề quản lý CTNH 1 và chủ hành nghề quản lý CTNH 2 cùng với chủ nguồn thải CTNH xác nhận xử lý là phù hợp với quy định.

   Tuy nhiên, Doanh nghiệp (chủ nguồn thải CTNH) cần lưu ý danh mục CTNH, thời hạn chủ hành nghề quản lý CTNH 1 được phép chuyển giao cho chủ hành nghề quản lý CTNH 2 theo Văn bản chấp thuận của Tổng cục Môi trường. Đồng thời trong những lần chuyển giao tiếp theo, Doanh nghiệp cần xem xét, lựa chọn chủ hành nghề quản lý CTNH có năng lực phù hợp để đảm bảo cho việc xử lý CTNH theo quy định, tránh phá vỡ thỏa thuận ban đầu giữa 2 bên, giảm thiểu việc phát sinh các thủ tục gây phiền nhiễu cho Doanh nghiệp.


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn