Cơ sở dữ liệu về chi trả dịch vụ môi trường rừng được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:09/03/2019

Cơ sở dữ liệu về chi trả dịch vụ môi trường rừng được quy định như thế nào? Văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề này? Mong nhận phản hồi.

  • Cơ sở dữ liệu về chi trả dịch vụ môi trường rừng được quy định tại Điều 5 Quyết định 3746/QĐ-BNN-TCLN năm 2015 về Quy chế quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu về chi trả dịch vụ môi trường rừng do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, cụ thể như sau:

   - Cơ sở dữ liệu về chi trả dịch vụ môi trường rừng là tập hợp các dữ liệu về chi trả dịch vụ môi trường rừng có cấu trúc, liên hệ chặt chẽ với nhau, được lưu trữ trong máy tính.

   - Cơ sở dữ liệu về chi trả dịch vụ môi trường rừng được thiết kế, xây dựng cho phép cập nhật, lưu trữ dữ liệu, truy xuất thông tin, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng và cung cấp về chi trả dịch vụ môi trường rừng.

   - Cơ sở dữ liệu về chi trả dịch vụ môi trường rừng được quản lý bởi phần mềm quản trị chạy trên nền web và được tích hợp vào hệ thống thông tin ngành lâm nghiệp (FORMIS) để phục vụ quá trình tổ chức thực hiện, giám sát và đánh giá chi trả dịch vụ môi trường rừng.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn