Hồ sơ đề nghị thanh toán chi phí liên quan đến việc khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch theo quy định mới?

Ngày hỏi:18/07/2022

Hồ sơ đề nghị thanh toán chi phí liên quan đến việc khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch theo quy định mới? Quy định mới về thực hiện chi trả các khoản chi phí liên quan đến việc khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch? Tôi có nhu cầu muốn biết, xin được giải đáp. Tôi cảm ơn.

  • Hồ sơ đề nghị thanh toán chi phí liên quan đến việc khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch theo quy định mới?
   (ảnh minh họa)
  • Hồ sơ đề nghị thanh toán chi phí liên quan đến việc khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch theo quy định mới?

   Căn cứ khoản 4 Điều 22 Nghị định 43/2022/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 08/08/2022) quy định hồ sơ đề nghị thanh toán chi phí liên quan đến việc khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch như sau:

   4. Cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch, đơn vị quy định tại điểm a khoản 2 Điều này có trách nhiệm lập 01 bộ hồ sơ đề nghị thanh toán gửi chủ tài khoản tạm giữ để chi trả; người đứng đầu cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch, người đứng đầu đơn vị được giao quản lý tài sản chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của khoản chi đề nghị thanh toán. Hồ sơ gồm:

   a) Văn bản đề nghị thanh toán của cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch, đơn vị (trong đó nêu rõ số tiền thu được từ việc thực hiện phương án khai thác tài sản, tổng chi phí liên quan đến việc khai thác tài sản, thông tin về tài khoản tiếp nhận thanh toán) kèm theo bảng kê chi tiết các khoản chi: 01 bản chính.

   b) Quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền về việc khai thác tài sản: 01 bản sao.

   c) Hồ sơ, giấy tờ chứng minh cho các khoản chi như: Dự toán chi được duyệt; hợp đồng thuê dịch vụ thẩm định giá, đấu giá; hóa đơn, phiếu thu tiền (nếu có): 01 bản sao.

   Quy định mới về thực hiện chi trả các khoản chi phí liên quan đến việc khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch?

   Theo Khoản 5, Khoản 6 và Khoản 7 Điều 22 Nghị định 43/2022/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 08/08/2022) quy định thực hiện chi trả các khoản chi phí liên quan đến việc khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch như sau:

   5. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ quy định tại khoản 4 Điều này, chủ tài khoản tạm giữ có trách nhiệm cấp tiền cho cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch, đơn vị để thực hiện chi trả các khoản chi phí có liên quan.

   6. Định kỳ hàng quý, chủ tài khoản tạm giữ quy định tại điểm a khoản 2 Điều này thực hiện nộp số tiền còn lại đối với các khoản thu từ việc khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch đã hoàn thành việc thanh toán chi phí vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

   7. Số tiền đã nộp ngân sách nhà nước được ưu tiên bố trí trong kế hoạch đầu tư công, dự toán chi ngân sách nhà nước để đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo và phát triển tài sản kết cấu hạ tầng nước sạch theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, pháp luật về đầu tư công và pháp luật có liên quan.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn