Khu vực biển được giao cho hộ gia đình có thể được gia hạn tối đa bao nhiêu năm?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 02/12/2022

Khu vực biển được giao cho hộ gia đình có thể được gia hạn tối đa bao nhiêu năm? Hồ sơ đề nghị gia hạn thời hạn giao khu vực biển có thể sử dụng bản công chứng Quyết định giao khu vực biển đã được cấp không? Thủ tục giải quyết hồ sơ đề nghị gia hạn thời hạn sử dụng khu vực biển ra sao?

Xin chào ban biên tập, gia đình tôi được nhà nước giao khu vực biển để chăn nuôi thủy sản, bây giờ muốn xin gia hạn thì có thể xin gia hạn thời hạn giao tối đa bao nhiêu năm? Chúng tôi có thể dùng bản phô tô công chứng Quyết định giao khu vực biển đã được cấp để làm hồ sơ xin gia hạn được không? Xin được giải đáp.

  • 1. Khu vực biển được giao cho hộ gia đình có thể được gia hạn tối đa bao nhiêu năm?

   Căn cứ Điều 11 Nghị định 11/2021/NĐ-CP quy định gia hạn thời hạn giao khu vực biển như sau:

   1. Việc gia hạn thời hạn giao khu vực biển được xem xét khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

   a) Văn bản cho phép khai thác, sử dụng tài nguyên biển còn thời hạn hoặc được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền gia hạn;

   b) Tổ chức, cá nhân sử dụng khu vực biển đúng mục đích; thực hiện đầy đủ các quy định về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật;

   c) Đến thời điểm đề nghị gia hạn, tổ chức, cá nhân đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật;

   d) Tổ chức, cá nhân phải nộp đủ hồ sơ đề nghị gia hạn thời hạn sử dụng khu vực biển theo quy định tại Điều 19 Nghị định này cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ khi Quyết định giao khu vực biển còn hiệu lực.

   2. Thời hạn gia hạn giao khu vực biển được xem xét với từng trường hợp cụ thể nhưng tổng thời gian của các lần gia hạn không quá 20 năm. Việc gia hạn được thể hiện bằng việc cấp mới Quyết định giao khu vực biển.

   Như vậy, thời hạn gia hạn giao khu vực biển sẽ được xem xét đối với từng trường hợp cụ thể, hộ gia đình anh/chị có thể xin gia hạn thời hạn giao khu vực biển nhiều lần nhưng tổng thời gian của các lần gia hạn không quá 20 năm.

   2. Hồ sơ đề nghị gia hạn thời hạn giao khu vực biển có thể sử dụng bản công chứng Quyết định giao khu vực biển đã được cấp không?

   Theo Điều 19 Nghị định 11/2021/NĐ-CP quy định hồ sơ đề nghị gia hạn thời hạn giao khu vực biển như sau:

   1. Đơn đề nghị gia hạn thời hạn giao khu vực biển theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định này.

   2. Quyết định giao khu vực biển đã được cấp (bản chính).

   3. Bản sao văn bản cho phép khai thác, sử dụng tài nguyên biển đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền gia hạn hoặc còn thời hạn.

   4. Báo cáo tình hình sử dụng khu vực biển, công tác bảo vệ môi trường và việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính của tổ chức, cá nhân tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị gia hạn.

   Theo đó, trong hồ sơ đề nghị gia hạn thời hạn giao khu vực biển bắt buộc phải có bản chính Quyết định giao khu vực biển đã được cấp, không được dùng bản phô tô công chứng Quyết định giao khu vực biển đã được cấp.

   3. Thủ tục giải quyết hồ sơ đề nghị gia hạn thời hạn sử dụng khu vực biển ra sao?

   Tại Điều 20 Nghị định 11/2021/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ đề nghị gia hạn thời hạn sử dụng khu vực biển như sau:

   1. Việc tiếp nhận hồ sơ thực hiện như sau:

   a) Tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn thời hạn sử dụng khu vực biển nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 19 Nghị định này đến cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định tại Điều 25 Nghị định này, cơ quan tiếp nhận hồ sơ lập phiếu tiếp nhận và hẹn giải quyết hồ sơ theo Mẫu số 10 ban hành kèm theo Nghị định này;

   b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân để bổ sung, hoàn thiện;

   c) Sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ chuyển hồ sơ cho cơ quan thẩm định hồ sơ.

   2. Việc thẩm định hồ sơ thực hiện như sau:

   Trong thời hạn không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, cơ quan thẩm định hồ sơ có trách nhiệm:

   a) Hoàn thành việc thẩm định hồ sơ theo các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 27 Nghị định này. Kết quả thẩm định phải được lập bằng văn bản;

   b) Xác định tiền sử dụng khu vực biển và các nghĩa vụ khác mà tổ chức, cá nhân phải thực hiện;

   c) Trường hợp cần thiết, cơ quan thẩm định hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ; gửi văn bản lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan; tổ chức kiểm tra thực địa (thời gian kiểm tra thực địa không quá 10 ngày làm việc). Trong thời hạn không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến, cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm phải trả lời bằng văn bản. Thời gian lấy ý kiến và tổ chức kiểm tra thực địa không tính vào thời gian thẩm định hồ sơ.

   3. Việc trình, giải quyết hồ sơ thực hiện như sau:

   a) Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định hồ sơ, cơ quan thẩm định có trách nhiệm trình hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền gia hạn thời hạn giao khu vực biển;

   b) Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thẩm định trình hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền gia hạn thời hạn sử dụng khu vực biển xem xét, ra quyết định giao khu vực biển. Trường hợp không ra quyết định thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

   4. Thông báo và trả kết quả giải quyết hồ sơ:

   Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả giải quyết hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm:

   a) Thông báo cho tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ để nhận kết quả và thực hiện các nghĩa vụ có liên quan theo quy định;

   b) Gửi Quyết định giao khu vực biển đến Cục thuế nơi có hoạt động sử dụng khu vực biển để ban hành Thông báo nộp tiền sử dụng khu vực biển.

   Như vậy, thủ tục giải quyết hồ sơ đề nghị gia hạn thời hạn sử dụng khu vực biển được thực hiện theo quy định trên.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn