Mẫu báo cáo đánh giá an toàn (sản xuất, chế biến chất phóng xạ) như thế nào?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 06/07/2022

Mẫu báo cáo đánh giá an toàn (sản xuất, chế biến chất phóng xạ) như thế nào? Mẫu báo cáo đánh giá an toàn (lưu giữ tạm thời nguồn phóng xạ) được thể hiện như thế nào? Mong nhận được câu trả lời!

  • Mẫu báo cáo đánh giá an toàn (sản xuất, chế biến chất phóng xạ) như thế nào?

   Căn cứ Mẫu 02 Mục 2 Phụ lục V Yêu cầu bảo đảm an ninh đối với nguồn phóng xạ và vận chuyển vật liệu hạt nhân ban hành kèm theo Nghị định 142/2020/NĐ-CP thể hiện mẫu báo cáo đánh giá an toàn (sản xuất, chế biến chất phóng xạ) như sau:

   Mẫu số 02

   BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ AN TOÀN

   (Sản xuất, chế biến chất phóng xạ)

   Phần I. Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép

   1. Thông tin về tổ chức, cá nhân

   - Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép: ……………………………………….

   - Địa chỉ trụ sở chính; địa chỉ liên lạc (nếu khác địa chỉ trụ sở chính): ………………

   - Số điện thoại; Số Fax; E-mail: ………………………………………………………….

   - Địa chỉ nơi tiến hành công việc bức xạ: ……………………………………………….

   2. Thông tin về người đứng đầu

   - Họ tên: …………………………………………………………………………………….

   - Chức vụ: ………………………………………………………………………………….

   - Địa chỉ liên lạc; số điện thoại; Số Fax; E-mail: ……………………………………….

   3. Thông tin về người phụ trách an toàn

   - Ho tên: …………………………………………………………………………………….

   - Địa chỉ liên lạc; số điện thoại; E-mail: ………………………………………………….

   - Trình độ chuyên môn: …………………………………………………………………….

   - Chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ (số giấy chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ, nơi cấp và ngày cấp giấy chứng nhận): ……………………………………………………………….

   - Chứng chỉ nhân viên bức xạ (số chứng chỉ, nơi cấp, ngày cấp): …………………….

   Phần II. Tổ chức quản lý

   1. Sơ đồ tổ chức và vị trí các phòng ban, đơn vị của cơ sở trực tiếp tiến hành công việc bức xạ.

   2. Liệt kê các văn bản pháp luật liên quan được áp dụng làm căn cứ, bao gồm:

   - Luật Năng lượng nguyên tử;

   - Nghị định, nghị quyết của Chính phủ, quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, thông tư của Bộ trưởng, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bảo đảm an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ liên quan;

   3. Danh mục hồ sơ cần lưu giữ; biện pháp và phân công trách nhiệm lập, quản lý, lưu giữ và cập nhật hồ sơ liên quan.

   Phần III. Các biện pháp bảo đảm an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ

   1. Mô tả công việc bức xạ

   - Mô tả chi tiết quy trình sản xuất, chế biến chất phóng xạ từ khâu chuẩn bị, đến khâu sản xuất, chế biến và kết thúc công việc;

   - Liệt kê tên, tính chất vật lý, tính chất hóa học, mục đích sử dụng và tổng hoạt độ dự kiến trong một năm của các chất phóng xạ được sản xuất, chế biến.

   2. Mô tả các biện pháp bảo vệ chống chiếu ngoài

   - Cách thức thiết lập khu vực kiểm soát, khu vực giám sát và biện pháp kiểm soát người ra vào các khu vực này (kiểm soát hành chính, sử dụng các rào chắn, biển cảnh báo, tín hiệu cảnh báo);

   - Thuyết minh các biện pháp che chắn bức xạ, thiết kế của các phòng sản xuất, chế biến và bảo quản chất phóng xạ;

   - Các trang thiết bị bảo hộ cá nhân và các dụng cụ để thao tác với nguồn phóng xạ (kẹp gắp nguồn, bình đựng nguồn...);

   - Thiết bị đo suất liều cầm tay, thiết bị theo dõi suất liều bức xạ lắp đặt cố định bên trong và bên ngoài phòng sản xuất, chế biến chất phóng xạ;

   - Quy định về việc ghi nhật ký tiến hành công việc bức xạ, bảo dưỡng, sửa chữa.

   3. Mô tả biện pháp bảo vệ chống chiếu trong

   - Hệ thống kiểm soát nhiễm bẩn không khí;

   - Thiết bị đo nhiễm bẩn phóng xạ bề mặt;

   - Trang bị quần áo bảo hộ, găng tay, giầy hoặc bao chân, mũ trùm đầu, khẩu trang cho nhân viên làm công việc bức xạ có khả năng gây nhiễm bẩn phóng xạ;

   - Bố trí tại lối ra khu vực kiểm soát có khả năng gây nhiễm bẩn phóng xạ: Nhà tắm, nơi rửa tay, nơi lưu giữ vật dụng nhiễm bẩn phóng xạ và thiết bị để kiểm tra nhiễm bẩn cơ thể, quần áo, vật dụng mang ra khỏi khu vực;

   - Buồng thao tác (hot cell) để tổng hợp, chế biến chất phóng xạ;

   - Thuyết minh việc sử dụng vật liệu dễ tẩy xạ để sử dụng cho tường, sàn nhà và các bề mặt dễ nhiễm bẩn phóng xạ.

   4. Mô tả biện pháp bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ (áp dụng cho cơ sở sản xuất nguồn phóng xạ kín)

   - Phân loại nguồn phóng xạ theo QCVN 6:2010/BKHCN - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn bức xạ - phân nhóm và phân loại nguồn phóng xạ;

   - Phân loại nguồn phóng xạ theo nhóm an ninh quy định tại Phụ lục I của Nghị định này;

   - Các biện pháp bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ theo yêu cầu liên quan tại Phụ lục I của Nghị định này.

   5. Mô tả biện pháp kiểm soát chất thải phóng xạ

   Thuyết minh hệ thống thu gom, xử lý và lưu giữ chất thải phóng xạ, trong đó mô tả chi tiết về:

   - Thùng thu gom, lưu giữ tạm thời chất thải phóng xạ rắn tại khu vực sản xuất, chế biến chất phóng xạ;

   - Kho lưu giữ chất thải phóng xạ rắn phát sinh trong quá trình sản xuất, chế biến chất phóng xạ;

   - Hệ thống thu gom, bể lưu giữ chất thải phóng xạ lỏng phát sinh trong quá trình sản xuất, chế biến chất phóng xạ;

   - Kho lưu giữ chất thải phóng xạ rắn và bể lưu giữ chất thải phóng xạ lỏng phải được thiết kế phù hợp với lượng chất thải phóng xạ cần thu gom, thời gian lưu giữ dự kiến và bảo đảm an toàn bức xạ.

   Phần IV. Kiểm soát liều chiếu xạ nghề nghiệp và sức khỏe nhân viên bức xa

   - Nêu rõ quy định nội bộ về việc sử dụng liều kế cá nhân; tần suất do, đánh giá liều chiếu xạ cá nhân; đơn vị cung cấp dịch vụ đo, đánh giá; cách thức lập và quản lý hồ sơ liều chiếu xạ cá nhân của nhân viên bức xạ; quy định về việc thông báo kết quả đánh giá liều chiếu xạ cá nhân cho nhân viên bức xạ;

   - Liệt kê danh sách nhân viên bức xạ được đo, đánh giá liều chiếu xạ cá nhân;

   - Nêu rõ quy định về kiểm tra sức khỏe khi tuyển dụng và kiểm tra sức khỏe định kỳ cho nhân viên bức xạ; tần suất kiểm tra.

   Phần V. Các tài liệu kèm theo

   - Sơ đồ mặt bằng tổng thể khu vực nơi tiến hành sản xuất, chế biến chất phóng xạ; bản vẽ thiết kế phòng sản xuất, chế biến chất phóng xạ và nơi lưu giữ chất phóng xạ, chất thải phóng xạ;

   - Bản sao quyết định bổ nhiệm người phụ trách an toàn;

   - Bản sao hợp đồng dịch vụ đo liều chiếu xạ cá nhân;

   - Nội quy an toàn bức xạ; quy trình sản xuất, chế biến chất phóng xạ; quy trình quản lý chất thải phóng xạ;

   Mẫu báo cáo đánh giá an toàn (lưu giữ tạm thời nguồn phóng xạ) được thể hiện như thế nào?

   Căn cứ Mẫu 03 Mục 2 Phụ lục V Yêu cầu bảo đảm an ninh đối với nguồn phóng xạ và vận chuyển vật liệu hạt nhân ban hành kèm theo Nghị định 142/2020/NĐ-CP thể hiện mẫu báo cáo đánh giá an toàn (lưu giữ tạm thời nguồn phóng xạ) như sau:

   Mẫu số 03

   BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ AN TOÀN

   (Lưu giữ tạm thời nguồn phóng xạ)

   Phần I. Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép

   1 .Thông tin về tổ chức, cá nhân

   - Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép: ………………………………………….

   - Địa chỉ trụ sở chính; địa chỉ liên lạc (nếu khác địa chỉ trụ sở chính): ……………….

   - Số điện thoại; Số Fax; E-mail: ………………………………………………………….

   - Địa chỉ nơi tiến hành công việc bức xạ: ……………………………………………….

   2. Thông tin về người đứng đầu

   - Họ tên: …………………………………………………………………………………….

   - Chức vụ: ………………………………………………………………………………….

   - Địa chỉ liên lạc; số điện thoại; số Fax; E-mail: ……………………………………….

   3. Thông tin về người phụ trách an toàn

   - Họ tên: …………………………………………………………………………………….

   - Địa chỉ liên lạc; số điện thoại; E-mail: ………………………………………………….

   - Trình độ chuyên môn: …………………………………………………………………….

   - Chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ (số giấy chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ, nơi cấp và ngày cấp giấy chứng nhận): ……………………………………………………………….

   - Chứng chỉ nhân viên bức xạ (số chứng chỉ, nơi cấp, ngày cấp): …………………….

   Phần II. Tổ chức quản lý

   1. Sơ đồ tổ chức và vị trí các phòng ban, đơn vị của cơ sở trực tiếp tiến hành công việc bức xạ.

   2. Liệt kê các văn bản pháp luật liên quan được áp dụng làm căn cứ, bao gồm:

   - Luật Năng lượng nguyên tử;

   - Nghị định, nghị quyết của Chính phủ, quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, thông tư của Bộ trưởng, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bảo đảm an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ liên quan;

   3. Danh mục hồ sơ cần lưu giữ; biện pháp và phân công trách nhiệm lập, quản lý, lưu giữ và cập nhật hồ sơ liên quan.

   Phần III. Biện pháp bảo đảm an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ

   1. Mô tả nơi lưu giữ và các khu vực lân cận

   - Mặt bằng nơi lưu giữ và các khu vực lân cận (bảo đảm hạn chế người qua lại, tránh ngập lụt);

   - Thiết kế che chắn.

   2. Mô tả biện pháp bảo đảm an toàn bức xạ

   - Cách thức lưu giữ nguồn phóng xạ;

   - Cách thức thiết lập khu vực kiểm soát, khu vực giám sát và biện pháp kiểm soát người ra vào các khu vực này (kiểm soát hành chính, sử dụng các rào chắn, biển cảnh báo, tín hiệu cảnh báo); người chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra việc lưu giữ.

   - Đối với nguồn phóng xạ hở: Biện pháp ngăn chặn nguy cơ nhiễm bẩn phóng xạ.

   3. Mô tả biện pháp bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ (Đối với nguồn phóng xạ kín):

   - Phân loại nguồn phóng xạ theo QCVN 6:2010/BKHCN - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn bức xạ - phân nhóm và phân loại nguồn phóng xạ;

   - Phân loại nguồn phóng xạ theo nhóm an ninh quy định tại Phần I Phụ lục I của Nghị định này;

   - Các biện pháp bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ theo yêu cầu liên quan tại Phụ lục I của Nghị định này .

   Phần IV. Kiểm soát liều chiếu xạ nghề nghiệp và sức khỏe nhân viên bức xạ

   - Nêu rõ quy định nội bộ về việc sử dụng liều kế cá nhân; tần suất đo, đánh giá liều chiếu xạ cá nhân; đơn vị cung cấp dịch vụ đo, đánh giá; cách thức lập và quản lý hồ sơ liều chiếu xạ cá nhân của nhân viên bức xạ; quy định về việc thông báo kết quả đánh giá liều chiếu xạ cá nhân cho nhân viên bức xạ;

   - Liệt kê danh sách nhân viên bức xạ được đo, đánh giá liều chiếu xạ cá nhân;

   - Nêu rõ quy định về kiểm tra sức khỏe khi tuyển dụng và kiểm tra sức khỏe định kỳ cho nhân viên bức xạ; tần suất kiểm tra.

   Phần V. Các tài liệu kèm theo

   - Sơ đồ mặt bằng tổng thể khu vực nơi lưu giữ nguồn phóng xạ;

   - Ảnh chụp vị trí lưu giữ và các biện pháp kiểm soát an ninh;

   - Bản sao quyết định bổ nhiệm người phụ trách an toàn;

   - Nội quy an toàn bức xạ;

   - Bản sao hợp đồng dịch vụ đo liều chiếu xạ cá nhân.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn