Mức độ đánh giá độ tin cậy dự báo, cảnh báo các yếu tố và hiện tượng hải văn

Ngày hỏi:02/10/2019

Từ tháng 11/2019 thì độ tin cậy dự báo, cảnh báo các yếu tố và hiện tượng hải văn được đánh giá theo các mức nào? Mong được giải đáp.

  • Độ tin cậy dự báo, cảnh báo các yếu tố và hiện tượng hải văn được đánh giá theo các mức quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư 16/2019/TT-BTNMT (Có hiệu lực ngày 15/11/2019) cụ thể như sau:

   - Mức “Đủ độ tin cậy” được biểu thị bằng dấu “+” trong các bảng đánh giá độ tin cậy dự báo của các yếu tố, hiện tượng dự báo, cảnh báo;

   - Mức “Không đủ độ tin cậy” được biểu thị bằng dấu “-” trong các bảng đánh giá độ tin cậy dự báo của các yếu tố, hiện tượng dự báo, cảnh báo.

   Như vậy độ tin cậy dự báo, cảnh báo các yếu tố và hiện tượng hải văn được đánh giá theo 02 mức "đủ tin cậy" và "không đủ tin cậy"

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn