Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ TN&MT

Ngày hỏi:07/10/2019

Xin chào, cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì nhiệm vụ và quyền hạn của các Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ TN&MT được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  • Theo quy định tại Điều 5 Quyết định 2218/QĐ-BTNMT năm 2019 thì Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Bộ TN&MT như sau:

   1. Giúp Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo việc xây dựng các văn bản và hồ sơ khen thưởng đề nghị các danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của Hội đồng trước khi trình họp Hội đồng.

   2. Chỉ đạo việc hoàn thiện các nội dung và kết quả xét khen thưởng của Hội đồng trong vòng 03 (ba) ngày làm việc sau khi họp Hội đồng để báo cáo Chủ tịch Hội đồng và thông báo kết quả xét khen thưởng đến các cơ quan, đơn vị và Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

   3. Chỉ đạo việc thẩm định, hoàn thiện hồ sơ khen thưởng; xin ý kiến hiệp y các đơn vị liên quan; xin ý kiến các Ủy viên Hội đồng phụ trách đơn vị và các Phó Chủ tịch Hội đồng; tổng hợp trình Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng cho ý kiến trước khi trình Bộ trưởng - Chủ tịch Hội đồng xem xét, quyết định đối với các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của Thường trực Hội đồng.

   4. Chỉ đạo việc hướng dẫn sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng; kiến nghị, đề xuất các chủ trương, biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong từng năm và từng giai đoạn trước khi trình xin ý kiến Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng và Chủ tịch xem xét, ban hành.

   5. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất.

   6. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chủ tịch và Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng ủy quyền.

   Trên đây là quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ TN&MT.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn