Trách nhiệm chuyên gia tư vấn độc lập nhiệm vụ KHCN bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày hỏi:13/03/2019

Xin chào, tôi đang tìm hiểu các quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì trách nhiệm chuyên gia tư vấn độc lập nhiệm vụ KHCN bộ Tài nguyên và Môi trường như thế nào?

  • Theo quy định tại Điều 9 Thông tư 26/2018/TT-BTNMT thì tTrách nhiệm chuyên gia tư vấn độc lập nhiệm vụ KHCN bộ Tài nguyên và Môi trường như sau:

   - Nghiên cứu, phân tích, đánh giá và đưa ra các ý kiến phản biện đối với các hồ sơ nhiệm vụ được cung cấp.

   - Có ý kiến về những nội dung đánh giá, các yêu cầu cần bổ sung hoàn thiện và hoàn thành báo cáo tư vấn theo yêu cầu nội dung tư vấn về nhiệm vụ.

   - Trong thời gian được mời tư vấn độc lập phải giữ bí mật thông tin về nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nhận xét, đánh giá và kết luận của mình.

   - Không được trao đổi với chủ nhiệm, tổ chức chủ trì nhiệm vụ về các vấn đề có liên quan đến nội dung, kết quả thực hiện nhiệm vụ.

   Trên đây là quy định về trách nhiệm chuyên gia tư vấn độc lập nhiệm vụ KHCN bộ Tài nguyên và Môi trường.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn