Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc quản lý giống cây trồng lâm nghiệp như thế nào?

26/04/2022

Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc quản lý giống cây trồng lâm nghiệp như thế nào? Danh mục các tiêu chuẩn quốc gia về giống cây trồng lâm nghiệp được quy định như thế nào?

  • 1. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc quản lý giống cây trồng lâm nghiệp như thế nào?

   Tại Điều 28 Nghị định 27/2021/NĐ-CP quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc quản lý giống cây trồng lâm nghiệp như sau:

   1. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quy định về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn; hướng dẫn, kiểm tra quy trình sản xuất phù hợp với điều kiện của địa phương.

   2. Đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ về giống cây trồng lâm nghiệp phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương theo từng giai đoạn.

   3. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tập huấn kiến thức về giống cây trồng lâm nghiệp.

   4. Cập nhật cơ sở dữ liệu, thông tin; thực hiện chế độ báo cáo thống kê về giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn vào hệ thống cơ sở dữ liệu giống cây trồng lâm nghiệp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

   5. Chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về giống cây trồng lâm nghiệp theo thẩm quyền.

   2. Danh mục các tiêu chuẩn quốc gia về giống cây trồng lâm nghiệp được quy định như thế nào?

   Tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 27/2021/NĐ-CP quy định danh mục các tiêu chuẩn quốc gia về giống cây trồng lâm nghiệp như sau:

   TT

   Loại/số hiệu TCVN

   Tên tiêu chuẩn

   I

   Tiêu chuẩn về nguồn giống và hạt giống cây trồng lâm nghiệp

   1

   TCVN 13276:2021

   Giống cây lâm nghiệp - Hạt giống

   2

   TCVN 8754:2017

   Giống cây lâm nghiệp - Giống mới được công nhận

   3

   TCVN 8755:2017

   Giống cây lâm nghiệp - Cây trội

   4

   TCVN 8757:2018

   Giống cây lâm nghiệp - Vườn giống

   5

   TCVN 8758:2018

   Giống cây lâm nghiệp - Rừng giống trồng

   6

   TCVN 8759:2018

   Giống cây lâm nghiệp - Rừng giống chuyển hóa

   II

   Tiêu chuẩn về khảo nghiệm giống cây trồng lâm nghiệp

   7

   TCVN 8761-1:2017

   Giống cây lâm nghiệp - Khảo nghiệm giá trị canh tác, giá trị sử dụng (VCU) - Phần 1: Nhóm loài cây lấy gỗ

   8

   TCVN 8761-2:2020

   Giống cây lâm nghiệp - Khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng (VCU) - Phần 2: Nhóm loài cây lâm sản ngoài gỗ thân gỗ lấy quả và hạt.

   9

   TCVN 8761-3:2020

   Giống cây lâm nghiệp - Khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng (VCU) - Phần 3: Nhóm loài cây ngập mặn.

   10

   TCVN 8761-4:2021

   Giống cây lâm nghiệp - Khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng (VCU) - Phần 4: Nhóm loài cây lâm sản ngoài gỗ thân gỗ lấy tinh dầu.

   11

   TCVN 8761-5:2021

   Giống cây lâm nghiệp - Khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng (VCU) - Phần 5: Nhóm loài cây lâm sản ngoài gỗ thân thảo, dây leo lấy củ.

   12

   TCVN 8761-6:2021

   Giống cây lâm nghiệp - Khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng (VCU) - Phần 6: Nhóm loài tre nứa.

   13

   TCVN 8761-7:2021

   Giống cây lâm nghiệp - Khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng (VCU) - Phần 7: Nhóm loài song mây.

   14

   TCVN 12824-1:2020

   Giống cây lâm nghiệp - Khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định (DUS) - Phần 1: Nhóm các giống Keo lai.

   15

   TCVN 12824-2:2020

   Giống cây lâm nghiệp - Khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định (DUS) - Phần 2: Nhóm các giống Bạch đàn lai.

   16

   TCVN 12824-3:2020

   Giống cây lâm nghiệp - Khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định (DUS) - Phần 3: Nhóm các giống Tràm lai.

   III

   Tiêu chuẩn về cây giống cây trồng lâm nghiệp

   17

   TCVN 11570-1:2016

   Giống cây lâm nghiệp - Cây giống Keo - Phần 1: Keo tai tượng

   18

   TCVN 11570-2:2016

   Giống cây lâm nghiệp - Cây giống Keo - Phần 2: Keo lai

   19

   TCVN 11571-1:2016

   Giống cây lâm nghiệp - Cây giống Bạch đàn.

   Phần 1: Bạch đàn lai

   20

   TCVN 11571-2:2017

   Giống cây Lâm nghiệp - Cây giống bạch đàn -

   Phần 2: Bạch đàn urophyllya và Bạch đàn camaldulensis

   21

   TCVN 11572-1:2016

   Giống cây lâm nghiệp - Cây giống Sở - Phần 1: Sở chè

   22

   TCVN 11766:2017

   Giống cây lâm nghiệp - Cây giống Mắc ca

   23

   TCVN 11767:2017

   Giống cây lâm nghiệp - Cây giống Mây nếp

   24

   TCVN 11768:2017

   Giống cây lâm nghiệp - Cây giống Thảo quả

   25

   TCVN 11769:2017

   Giống cây lâm nghiệp - Cây giống Hồi

   26

   TCVN 11770:2017

   Giống cây lâm nghiệp - Cây giống Sa nhân tím

   27

   TCVN 11871-1:2017

   Giống cây Lâm nghiệp - Cây giống tràm - Phần 1: Nhân giống bằng hạt

   28

   TCVN 11872-1:2017

   Giống cây Lâm nghiệp - Cây giống thông - Phần 1: Thông đuôi ngựa và Thông caribê

   29

   TCVN 11872-3:2020

   Giống cây lâm nghiệp - Cây giống các loài Thông - Phần 3: Thông nhựa.

   30

   TCVN 11872-4:2020

   Giống cây lâm nghiệp - Cây giống các loài Thông - Phần 4: Thông ba lá.

   31

   TCVN 11570-3:2017

   Giống cây Lâm nghiệp - Cây giống keo - Phần 3: Keo lá liềm và Keo lá tràm

   32

   TCVN 12714-1:2019

   Giống cây lâm nghiệp - Cây giống các loài cây bản địa - Phần 1: Xoan ta

   33

   TCVN 12714-2:2019

   Giống cây lâm nghiệp - Cây giống các loài cây bản địa - Phần 2: Mỡ

   34

   TCVN 12714-3:2019

   Giống cây lâm nghiệp - Cây giống các loài cây bản địa - Phần 3: Vối thuốc.

   35

   TCVN 12714-4:2019

   Giống cây lâm nghiệp - Cây giống các loài cây bản địa - Phần 4: Sao đen.

   36

   TCVN 12714-5:2020

   Giống cây lâm nghiệp - Cây giống các loài cây bản địa - Phần 5: Trám trắng.

   37

   TCVN 12714-6:2020

   Giống cây lâm nghiệp - Cây giồng các loài cây bản địa - Phần 6: Giổi xanh.

   38

   TCVN 12714-7:2020

   Giống cây lâm nghiệp - Cây giống các loài cây bản địa - Phần 7: Dầu rái.

   39

   TCVN 12714-8:2020

   Giống cây lâm nghiệp - Cây giống các loài cây bản địa - Phần 8: Lát hoa.

   40

   TCVN 12714-9:2020

   Giống cây lâm nghiệp - Cây giống các loài cây bản địa - Phần 9: Sồi phảng.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn