Trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày hỏi:13/03/2019

Xin chào, tôi đang làm việc tại đơn vị sự nghiệp của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Hiện tại tôi đang tìm hiểu các quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thi trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN bộ Tài nguyên và Môi trường như thế nào?

  • Theo quy định tại Điều 8 Thông tư 26/2018/TT-BTNMT thì trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN bộ Tài nguyên và Môi trường như sau:

   - Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ cấp bộ với Bộ Tài nguyên và Môi trường; đề xuất đặt hàng nhiệm vụ cấp cơ sở với các Tổng cục và Cục trực thuộc Bộ.

   - Phối hợp với cơ quan chủ quản nhiệm vụ trong việc xác định nhiệm vụ, tuyển chọn, xét giao trực tiếp, đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

   - Cử đại diện tham gia các cuộc họp hội đồng tư vấn xác định danh mục nhiệm vụ, hội đồng tuyển chọn, xét giao trực tiếp và hội đồng đánh giá, nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

   - Phối hợp kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành.

   - Tổ chức tiếp nhận kết quả nghiên cứu và chịu trách nhiệm ứng dụng các kết quả nghiên cứu đã đề xuất đặt hàng. Định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo kết quả ứng dụng theo quy định tại khoản 3, Điều 30 Thông tư này.

   Trên đây là quy định về trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN bộ Tài nguyên và Môi trường.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: mailto:nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn