Trách nhiệm và nghĩa vụ của các cơ quan tại địa phương đối với nước thải từ cá nhân, tổ chức

Ngày hỏi:09/03/2019

Hiện nay tình hình ô nhiễm môi trường nước ngày càng nhiều, vì dân số đông, vì các khu công nghiệp nhiều, do đó tôi muốn biết: các cơ quan tại địa phương có trách nhiệm và nghĩa vụ gì đối với nước thải từ cá nhân, tổ chức? Mong Ban tư vấn phản hồi.

  • Tại Điều 10 Nghị định 154/2016/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, có quy định trách nhiệm và nghĩa vụ của các cơ quan tại địa phương như sau:

   1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp bố trí sử dụng nguồn phí bảo vệ môi trường thu được cho công tác bảo vệ môi trường theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định này.

   2. Sở Tài nguyên và Môi trường và Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp quận, huyện có trách nhiệm:

   a) Phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành phân loại đối tượng nộp phí cố định và phí biến đổi theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định này.

   b) Thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp, ra thông báo số phí phải nộp; quyết toán số tiền phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp của đối tượng nộp phí.

   c) Tổng hợp số liệu về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải tại địa phương để báo cáo các cơ quan quản lý cấp trên theo quy định.

   d) Đề xuất việc sửa đổi, bổ sung về mức thu, quản lý sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

   3. Cơ quan thuế có trách nhiệm:

   Kiểm tra, đôn đốc, quyết toán việc thu, nộp, phí bảo vệ môi trường đối với nước thải của đơn vị cung cấp nước sạch và cơ quan tài nguyên môi trường địa phương.

   4. Sở Tài chính có trách nhiệm:

   Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục thuế tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định tỷ lệ để lại về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định này.

   5. Đơn vị cung cấp nước sạch tại địa phương có trách nhiệm:

   a) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan trong quá trình tổ chức thu phí.

   b) Tổng hợp số liệu về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt tại địa phương và thông báo cho Sở Tài nguyên và Môi trường.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng và chúc sức khỏe!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn