Trách nhiệm và quyền hạn của các Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ TN&MT

Ngày hỏi:07/10/2019

Cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì trách nhiệm và quyền hạn của các Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ TN&MT được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  • Theo quy định tại Điều 6 Quyết định 2218/QĐ-BTNMT năm 2019 thì trách nhiệm và quyền hạn của các Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ TN&MT như sau:

   1. Giúp Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo việc phối hợp giữa chính quyền và các cấp ủy đảng, đoàn thể thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng.

   2. Chỉ đạo các thành viên Hội đồng tham mưu, đề xuất các giải pháp phát động các phong trào thi đua trong các tổ chức đảng, đoàn thể thuộc Bộ; động viên các thành viên của tổ chức đảng, đoàn thể tham gia các phong trào thi đua của Bộ.

   Trên đây là quy định về trách nhiệm và quyền hạn của các Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ TN&MT.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn