Có được dùng tài sản không phải là tiền, cổ phần để trả cổ tức cho cổ đông hay không?

26/04/2022

Công ty tôi sắp tới sẽ tiến hành chia cổ tức cho các cổ đông của công ty. Trong điều lệ công ty tôi có quy định trả cổ tức cho công ty bằng các tài sản khác không phải là tiền mặt, cổ phần. Vậy công ty tôi có được áp dụng quy định đó để thực hiện chi trả cổ tức cho công ty hay không ạ?

  • Theo quy định hiện hành thì điều lệ công ty bao gồm Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ được sửa đổi, bổ sung trong quá trình hoạt động. Điều lệ công ty có các nội dung chủ yếu được quy định tại Khoản 1 Điều 25 Luật Doanh nghiệp 2014, trong đó bao gồm nội dung về nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp.

   Do đó: Công ty cổ phần phải quy định nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế của công ty tại Điều lệ của công ty. Trong đó bao gồm quy định về các hình thức chi trả cổ tức cho cổ đông công ty.

   Theo quy định pháp luật hiện hành thì công ty cổ phần tổ chức chi trả cổ tức cho cổ đông của công ty theo quyết định của công ty và được thực hiện theo quy định của pháp luật tại Điều 132 Luật Doanh nghiệp 2014.

   Trong đó, tại Khoản 3 Điều 132 Luật Doanh nghiệp 2014 có quy định như sau:

   "Điều 132. Trả cổ tức

   ...

   3. Cổ tức có thể được chi trả bằng tiền mặt, bằng cổ phần của công ty hoặc bằng tài sản khác quy định tại Điều lệ công ty. Nếu chi trả bằng tiền mặt thì phải được thực hiện bằng Đồng Việt Nam và có thể được chi trả bằng séc, chuyển khoản hoặc lệnh trả tiền gửi bằng bưu điện đến địa chỉ thường trú hoặc địa chỉ liên lạc của cổ đông."

   Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì công ty cổ phần có thể trả cổ tức cho cổ đông công ty theo các hình thức sau:

   - Chi trả bằng tiền mặt. Trường hợp chi trả bằng tiền mặt thì phải được thực hiện bằng đồng Việt Nam; có thể được chi trả bằng séc, chuyển khoản hoặc lệnh trả tiền gửi bằng bưu điện đến địa chỉ thường trú hoặc địa chỉ liên lạc của cổ đông.

   - Chi trả bằng cổ phần của công ty;

   - Chi trả bằng tài sản khác theo quy định tại Điều lệ của công ty.

   Như vậy: Căn cứ thông tin mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi thì trong Điều lệ của công ty có quy định chi trả cổ tức cho cổ đông công ty bằng các tài sản khác không phải là tiền mặt, cổ phần. Do đó, công ty căn cứ Điều lệ công ty và quy định trên đây để thực hiện.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn