Đại hội đồng cổ đông có quyền quyết định việc chấm dứt cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường của doanh nghiệp không?

26/04/2022

Cho mình hỏi: Đại hội đồng cổ đông có quyền quyết định việc chấm dứt cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường của công ty cổ phần không?

  • Căn cứ: Nghị định 96/2015/NĐ-CP và Luật Doanh nghiệp 2014

   Điều 6 Nghị định 96/2015/NĐ-CP quy định khi Doanh nghiệp xã hội chấm dứt Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội thì:

   Quyết định của Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông về chấm dứt Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường phải được thông qua theo tỷ lệ biểu quyết quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 60 và Khoản 1 Điều 144 Luật Doanh nghiệp đối với doanh nghiệp xã hội hoạt động theo hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần.

   Theo Khoản 1 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014:

   1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định:

   a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

   b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

   c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;

   d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định;

   đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;

   e) Các vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.

   Như vậy, đối với Công ty Cổ phần thì khi chấm dứt cam kết thực hiện mục tiêu xã hội phải có sự quyết định của Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ ít nhất 65%.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn