Mẫu Quyết định về việc công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam

26/04/2022

Tôi được biết mới có quy định về quản lý phân bón, tôi đang cần mẫu Quyết định về việc công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam, nhờ ban biên tập hỗ trợ!

  • Mẫu Quyết định về việc công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Mẫu số 03 Phụ lục I Nghị định 84/2019/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 01/01/2020) quy định mẫu Quyết định về việc công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam như sau:

   BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
   CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT
   -------

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   Số: …………../QĐ-……

   …………., ngày …… tháng …… năm …….

   QUYẾT ĐỊNH

   Về việc công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam

   CỤC TRƯỞNG CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT

   Căn cứ Luật Trồng trọt ngày 19 tháng 11 năm 2018;

   Căn cứ Nghị định số …../2019/NĐ-CP ngày …… tháng ….. năm 2019 của Chính phủ quy định về quản lý phân bón;

   Căn cứ Quyết định số …………….. quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bảo vệ thực vật;

   Xét đề nghị của …………………………………(1),

   QUYẾT ĐỊNH:

   Điều 1. Công nhận ... (2) phân bón lưu hành tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân sau:

   Tên tổ chức, cá nhân đăng ký: ………………………………………………………………

   Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………

   Điện thoại: ………………………………Fax: ……………………………………………….

   Mã số doanh nghiệp (nếu có): ………………………………………………………………

   STT

   Loại phân bón

   Tên phân bón

   Mã số phân bón

   Chỉ tiêu chất lượng

   Phương thức sử dụng

   Hướng dẫn sử dụng

   Hạn sử dụng

   1

   2

   Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ... tháng ... năm ... đến ngày ... tháng ... năm ....

   Điều 3. Tổ chức, cá nhân có tên tại Điều 1 và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


   Nơi nhận:
   - Như Điều 3;
   - Lưu: (1).

   LÃNH ĐẠO CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN
   (Ký tên, đóng dấu)

   ____________________

   (1) Lãnh đạo đơn vị thuộc cơ quan có thẩm quyền được giao nhiệm vụ thẩm định hồ sơ công nhận phân bón.

   (2) Số lượng viết bằng số và chữ.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn