Người nộp thuế có được trả lãi khi cơ quan thuế tính dư tiền thuế?

Ngày hỏi:16/07/2019

xin chào, cho tôi hỏi theo quy định về hoạt động quản lý thuế mới được ban hành thì khi có bản án của tòa án về việc cơ quan thuế tính lớn hơn số tiền thuế phải nộp thì có quyền yêu cầu cơ quan thuế trả lãi không? nếu có thì mức lãi được quy định như thế nào?

 • Căn cứ Khoản 2 Điều 61 Luật quản lý thuế 2019 có hiệu lực ngày 01/7/2020 quy định:

  - Trường hợp số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã nộp lớn hơn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt được xác định theo quyết định giải quyết khiếu nại của cơ quan có thẩm quyền hoặc bản án, quyết định của Tòa án thì người nộp thuế được hoàn trả số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa.

  - Người nộp thuế có quyền yêu cầu cơ quan quản lý thuế trả tiền lãi theo mức 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa. Nguồn tiền trả lãi được chi trả từ ngân sách trung ương theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

  => Như vậy, với quy định trên thì khi có bản án cho rằng cơ quan thuế tính dư số tiền thuế phải nộp thì người nộp thuế có quyền yêu cầu tính lãi theo mức 0,03%/ngày trên số tiền thuế nộp thừa.

  Trên đây là nội dung tư vấn.

  Trân trọng!


Căn cứ pháp lý của tình huống
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn