Chuyển đổi địa điểm nhà thuốc

Ngày hỏi:27/09/2014

Kính cháo quý cơ quan,Kính mong quý cơ quan giải đáp thắc mắc về việc chuyển đổi địa điểm kinh doanh nhà thuốc tây. Nếu tôi chuyển đổi địa điểm thì có thể tiếp tuc kinh doanh tại địa điểm mới trong thời gian đợi cấp giấy phép mới hay bắt buôc phải đợi thẩm định và được cấp chứng chỉ GPP ?

  • - Theo khoản 2, điều 20, mục 2, chương IV, Nghị định số 79/2006/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 9/8/2006 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược: “ Cơ sở kinh doanh thuốc chỉ được hoạt động theo đúng địa điểm và phạm vi kinh doanh quy định trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc”. Do vậy, cơ sở chỉ được hoạt động sau khi được Sở Y tế cấp giấy phép (Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc và Giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn “thực hành tốt nhà thuốc”).


Căn cứ pháp lý của tình huống
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn