Công bố 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 25/05/2023

Xin hỏi: Từ 23/5/2023, Bộ Y tế công bố và bãi bỏ thủ tục hành chính nào trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế?- Câu hỏi của chị Liên (Hòa Bình).

  • Công bố 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế?

   Ngày 23/5/2023, Bộ Y tế ban hành Quyết định 2273/QĐ-BYT năm 2023 về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế tại Nghị định 41/2015/NĐ-CP ngày 05/05/2015 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân” và “Thầy thuốc Ưu tú”.

   Tại Quyết định 2273/QĐ-BYT năm 2023 có công bố 01 danh mục thủ tục hành chính đồng thời bãi bỏ 01 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế như sau:

   1. Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế

   STT

   Tên thủ tục hành chính

   Lĩnh vực

   Cơ quan thực hiện

   A. Thủ tục hành chính cấp trung ương

   1

   Đề nghị xét tặng Danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân, thầy thuốc Ưu tú”

   Thi đua, khen thưởng

   Vụ Tổ chức cán bộ

   2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế

   STT

   Số hồ sơ TTHC

   Tên thủ tục hành chính

   Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

   Lĩnh vực

   Cơ quan thực hiện

   A. Thủ tục hành chính cấp trung ương

   1

   1.002716

   Đề nghị xét tặng Danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân, thầy thuốc Ưu tú” tại Quyết định số 4684/QĐ-BYT ngày 04/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế

   Nghị định số 41/2015/NĐ-CP ngày 05/05/2015 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân" và "Thầy thuốc Ưu tú"

   Thi đua, khen thưởng

   Vụ Tổ chức cán bộ

   Như vậy, từ 23/5/2023, có 01 thủ tục hành chính mới là đề nghị xét tặng Danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân, thầy thuốc Ưu tú” trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế.

   Đồng thời bãi bỏ 01 thủ tục hành chính là Đề nghị xét tặng Danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân, thầy thuốc Ưu tú” tại Quyết định 4684/QĐ-BYT năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

   Số lượng và thời gian gửi hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, thầy thuốc Ưu tú?

   Tại Điều 19 Nghị định 41/2015/NĐ-CP có quy định số lượng và thời gian gửi hồ sơ như sau:

   Số lượng và thời gian gửi hồ sơ

   1. Cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu nộp 01 bộ hồ sơ về Hội đồng cấp cơ sở chậm nhất là ngày 01 tháng 7 của năm xét tặng.

   2. Hội đồng cấp cơ sở nộp 02 hồ sơ xét tặng về Hội đồng cấp Bộ, tỉnh chậm nhất là ngày 15 tháng 8 của năm xét tặng.

   3. Hội đồng cấp Bộ, tỉnh nộp 02 hồ sơ về Hội đồng cấp Nhà nước chậm nhất là ngày 15 tháng 10 của năm xét tặng.

   4. Hồ sơ đề nghị xét tặng được nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại Thường trực Hội đồng quy định tại Điều 18 Nghị định này.

   5. Thường trực Hội đồng các cấp tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định tại Điều 18 Nghị định này, trong thời hạn 10 ngày làm việc Thường trực Hội đồng tiếp nhận hồ sơ phải thông báo cho cá nhân, Hội đồng cấp dưới để bổ sung hồ sơ. Sau khi nhận được thông báo, trong thời hạn 10 ngày làm việc, cá nhân, Hội đồng cấp dưới phải hoàn thành việc bổ sung hồ sơ.

   Như vậy, cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, thầy thuốc Ưu tú sẽ nộp 01 bộ hồ sơ về Hội đồng cấp cơ sở chậm nhất là ngày 01 tháng 7 của năm xét tặng thông qua hình thức nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại Thường trực Hội đồng.

   Công bố 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế? (Hình từ Internet)

   Để được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân phải đáp ứng những tiêu chuẩn gì?

   Tại Điều 9 Nghị định 41/2015/NĐ-CP có quy định để được xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân", cá nhân phải được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú".

   Ngoài ra còn cần phải đáp ứng điều kiện như sau:

   - Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương.

   - Có phẩm chất đạo đức tốt, tận tụy với nghề, hết lòng thương yêu người bệnh, được nhân dân, người bệnh và đồng nghiệp tin cậy, kính trọng.

   - Có tài năng và có nhiều thành tích xuất sắc trong phòng bệnh, chữa bệnh, phát triển khoa học kỹ thuật về y tế, có nhiều cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân, cụ thể như sau:

   + Chủ nhiệm ít nhất 01 đề án, đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp Bộ, tỉnh trở lên đã được nghiệm thu;

   + Hoặc chủ nhiệm ít nhất 01 sáng kiến ứng dụng trong lĩnh vực y tế được Hội đồng Sáng kiến cấp Bộ, tỉnh cấp Giấy chứng nhận sáng kiến; hoặc là tác giả hoặc đồng tác giả ít nhất 01 sáng chế ứng dụng trong lĩnh vực y tế được Cục Sở hữu trí tuệ Bộ Khoa học Công nghệ cấp Bằng độc quyền sáng chế.

   + Đã được tặng Huân chương Lao động hoặc Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hoặc Huân chương Chiến công từ hạng Ba trở lên hoặc đã được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc hoặc được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và ít nhất 02 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, tỉnh.

   - Có thời gian trực tiếp làm công tác chuyên môn kỹ thuật trong ngành từ 20 năm trở lên; đối với cán bộ quản lý y tế thì phải có thời gian công tác trong ngành từ 25 năm trở lên trong đó có 15 năm trở lên trực tiếp làm công tác chuyên môn kỹ thuật.

   Cá nhân được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú phải có thời gian làm công tác chuyên môn kỹ thuật trong ngành bao nhiêu năm?

   Tại Điều 10 Nghị định 41/2015/NĐ-CP có quy định tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú” như sau:

   Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú”

   Danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú” được xét tặng cho các thầy thuốc đạt các tiêu chuẩn sau:

   1. Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương.

   2. Có phẩm chất đạo đức tốt, tận tụy với nghề, hết lòng thương yêu người bệnh, được nhân dân, người bệnh và đồng nghiệp tín nhiệm.

   3. Có tài năng trong công tác phòng bệnh, chữa bệnh, phát triển khoa học kỹ thuật về y tế

   a) Thầy thuốc không thuộc đối tượng tại Điểm b Khoản này phải đạt tiêu chuẩn sau: Chủ nhiệm ít nhất 02 đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp cơ sở hoặc tham gia 02 đề án, đề tài, dự án khoa học và công nghệ, nhiệm vụ môi trường cấp Bộ, tỉnh hoặc là thư ký 01 đề án, đề tài, dự án khoa học và công nghệ, nhiệm vụ môi trường cấp Bộ, tỉnh hoặc tham gia 01 đề án, đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đã được nghiệm thu;

   b) Thầy thuốc công tác tại các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, phải đạt tiêu chuẩn sau: Chủ nhiệm 01 đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp cơ sở hoặc chủ nhiệm 02 sáng kiến cải tiến kỹ thuật cơ sở đã được nghiệm thu và áp dụng hiệu quả tại cơ sở.

   4. Có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác phòng bệnh, chữa bệnh, phát triển khoa học kỹ thuật về y tế, đạt tiêu chuẩn sau: Đã được tặng ít nhất 01 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ hoặc đã được tặng ít nhất 03 Bằng khen cấp Bộ, tỉnh hoặc đã được 02 lần tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, tỉnh và 01 Bằng khen cấp Bộ, tỉnh hoặc đã được 06 lần được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và ít nhất 02 Bằng khen cấp Bộ, tỉnh.

   5. Có thời gian, trực tiếp làm công tác chuyên môn kỹ thuật trong ngành từ 15 năm trở lên; đối với cán bộ quản lý y tế thì phải có thời gian công tác trong ngành từ 20 năm trở lên, trong đó có 10 năm trở lên trực tiếp làm công tác chuyên môn kỹ thuật.

   Như vậy, cá nhân được xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú” phải có thời gian làm công tác chuyên môn kỹ thuật trong ngành từ 15 năm trở lên;

   Đối với cán bộ quản lý y tế thì phải có thời gian công tác trong ngành từ 20 năm trở lên, trong đó có 10 năm trở lên trực tiếp làm công tác chuyên môn kỹ thuật.

   Trân trọng!

  - Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  - Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo;

  - Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc;

  - Mọi ý kiến thắc mắc về bản quyền của bài viết vui lòng liên hệ qua địa chỉ mail nhch@lawnet.vn;


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn