Danh mục thuốc chống rối loạn tâm thần thuộc phạm vi bảo hiểm y tế chi trả

26/04/2022

Thuốc chống rối loạn tâm thần thuộc phạm vi bảo hiểm y tế chi trả bao gồm những thuốc nào? Mong sớm nhận phản hồi thắc mắc nói trên.

  • Thuốc chống rối loạn tâm thần thuộc phạm vi bảo hiểm y tế chi trả bao gồm những thuốc quy định tại Phụ lục 01 Thông tư 30/2018/TT-BYT, cụ thể như sau:

   STT Tên hoạt chất Đường dùng, hạng dùng Hạng bệnh viện Ghi chú

   24.3. Thuốc chống rối loạn tâm thần

   900

   Acid thioctic (Meglumin thioctat)

   Uống, tiêm

   +

   +

   Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị rối loạn cảm giác do bệnh viêm đa dây thần kinh đái tháo đường

   901

   Alprazolam

   Uống

   +

   +

   902

   Amisulprid

   Uống

   +

   +

   +

   903

   Clorpromazin

   Tiêm

   +

   +

   +

   Uống

   +

   +

   +

   +

   904

   Clozapin

   Uống

   +

   +

   Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán tại bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I, II và bệnh viện chuyên khoa tâm thần.

   905

   Clonazepam

   Uống

   +

   +

   Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán tại bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I, II và bệnh viện chuyên khoa tâm thần.

   906

   Donepezil

   Uống

   +

   +

   +

   907

   Flupentixol

   Uống

   +

   +

   Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán tại bệnh viện đặc biệt, hạng I, II và bệnh viện chuyên khoa tâm thần.

   908

   Fluphenazin decanoat

   Tiêm

   +

   +

   Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán tại bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I, II và bệnh viện chuyên khoa tâm thần.

   909

   Haloperidol

   Tiêm (dạng dung dịch tiêm)

   +

   +

   +

   Tiêm (dạng dầu tiêm)

   +

   +

   Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán tại bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I, II và bệnh viện chuyên khoa tâm thần.

   Uống

   +

   +

   +

   +

   910

   Levomepromazin

   Tiêm

   +

   +

   +

   Uống

   +

   +

   +

   +

   911

   Levosulpirid

   Uống

   +

   +

   Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán tại bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I, II và bệnh viện chuyên khoa tâm thần.

   912

   Meclophenoxat

   Uống, tiêm

   +

   +

   +

   913

   Olanzapin

   Uống

   +

   +

   +

   914

   Quetiapin

   Uống

   +

   +

   Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán tại bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I, II và bệnh viện chuyên khoa tâm thần.

   915

   Risperidon

   Uống

   +

   +

   +

   916

   Sulpirid

   Tiêm, uống

   +

   +

   +

   917

   Thioridazin

   Uống

   +

   +

   +

   918

   Tofisopam

   Uống

   +

   +

   919

   Ziprasidon

   Uống

   +

   +

   920

   Zuclopenthixol

   Tiêm, uống

   +

   +

   Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán tại bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I, II và bệnh viện chuyên khoa tâm thần.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn