Danh mục thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn thiết yếu

Ngày hỏi:26/09/2018

Hiện nay, chúng ta rất dễ bị mắc các bệnh liên quan tới ký sinh trùng do ăn uống các thức ăn không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Liên quan tới vấn đề này tôi có thắc mắc mong được Ban tư vấn giải đáp giúp. Cụ thể cho tôi hỏi: Theo quy định mới thì danh mục thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn thiết yếu gồm những gì? Mong được giải đáp giúp. Cảm ơn!

Mỹ Hạnh - Đồng Nai

  • Danh mục thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn thiết yếu được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 19/2018/TT-BYT về danh mục thuốc thiết yếu do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, có hiệu lực ngày 15/10/2018, cụ thể:

   STT

   TÊN THUỐC

   ĐƯỜNG DÙNG

   DẠNG BÀO CHẾ

   HÀM LƯỢNG, NỒNG ĐỘ

   1. Thuốc trị giun, sán

   a. Thuốc trị giun, sán đường ruột

   66

   Albendazol(*)

   Uống

   Viên

   200mg, 400mg

   67

   Mebendazol (*)

   Uống

   Viên

   100mg, 500mg

   68

   Niclosamid

   Uống

   Viên

   500mg

   69

   Praziquantel

   Uống

   Viên

   150mg, 600mg

   70

   Pyrantel (embonat) (*)

   Uống

   Viên

   250mg

   Hỗn dịch

   50mg/ml

   b. Thuốc trị giun chỉ

   71

   Diethylcarbamazin dihydrogen citrat

   Uống

   Viên

   50mg, 100mg

   72

   Ivermectin

   Uống

   Viên

   3mg, 6mg

   c. Thuốc trị sán lá

   73

   Metrifonat

   Uống

   Viên

   100mg

   74

   Praziquantel

   Uống

   Viên

   600mg

   75

   Triclabendazol

   Uống

   Viên

   250mg

   76

   Oxamniquin

   Uống

   Viên

   250mg

   Dung dịch

   50mg/ml

   2. Thuốc chống nhiễm khuẩn

   a. Thuốc nhóm beta- lactam

   77

   Amoxicilin

   Uống

   Viên

   250mg, 500mg

   Bột pha hỗn dịch

   125mg, 250mg

   Tiêm

   Bột pha tiêm

   500mg, 1g

   78

   Amoxicilin + Acid Clavulanic

   Uống

   Viên

   500mg + 125mg, 250mg + 62,5mg, 125mg +31,25mg

   Bột pha hỗn dịch

   500mg + 125mg/5ml, 250mg + 62,5mg/5ml, 125mg + 31,25mg/5ml (sau pha)

   Tiêm

   Bột pha tiêm

   500mg + 100mg, 1g + 200mg

   79

   Ampicilin (natri)

   Tiêm

   Bột pha tiêm

   500mg, 1g

   80

   Benzylpenicilin (benzathin)

   Tiêm

   Bột pha tiêm

   600.000 IU, 1.200.000 IU, 2.400.000 IU

   81

   Benzylpenicilin (kali hoặc natri)

   Tiêm

   Bột pha tiêm

   500.000 lU, 1.000.000 IU

   82

   Benzylpenicilin (procain)

   Tiêm

   Bột pha tiêm

   400.000 IU, 1.000.000 IU

   83

   Cephalexin

   Uống

   Bột pha hỗn dịch

   125mg/5ml, 250mg/5ml (sau pha)

   Viên

   125mg, 250mg, 500mg

   84

   Cefazolin (natri)

   Tiêm

   Bột pha tiêm

   250mg, 500mg, 1g

   85

   Cefixim

   Uống

   Viên

   100mg, 200mg

   86

   Cefolaxim (natri)

   Tiêm

   Bột pha tiêm

   250mg, 500mg, 1 g

   87

   Ceftriaxon (natri)

   Tiêm

   Bột pha tiêm

   250mg, 1g

   88

   Cefuroxim (axetil)

   Uống

   Viên

   250mg, 500mg

   Cefuroxim (natri)

   Tiêm

   Bột pha tiêm

   750mg, 1,5g

   89

   Cloxacilin (natri)

   Uống

   Viên

   250mg, 500mg

   Tiêm

   Bột pha tiêm

   500mg

   90

   Phenoxymethyl penicilin

   Uống

   Viên

   200.000 IU, 400.000 IU, 1.000.000 IU

   91

   Imipenem + cilastatin

   Tiêm

   Bột pha tiêm

   250mg + 250mg, 500mg + 500mg, 750mg + 750mg

   b. Các thuốc kháng khuẩn khác

   ♦ Thuốc nhóm aminoglycosid

   92

   Amikacin

   Tiêm

   Bột pha tiêm

   250mg, 500mg

   Dung dịch

   93

   Gentamicin (sulfat)

   Tiêm

   Dung dịch

   10mg/ml, 20mg/ml, 40mg/ml

   94

   Spectinomycin

   Tiêm

   Bột pha tiêm

   2g

   95

   Vancomycin

   Tiêm

   Bột pha tiêm

   500mg

   ♦ Thuốc nhóm chloramphenicol

   96

   Cloramphenicol

   Uống

   Viên

   250mg

   Cloramphenicol (palmitat)

   Hỗn dịch

   30mg/ml

   Cloramphenicol (natri succinat)

   Tiêm

   Bột pha tiêm

   1g

   ♦ Thuốc nhóm Nitroimidazol

   97

   Metronidazol

   Uống

   Viên

   250mg, 500mg

   Trực tràng

   Viên đạn

   500mg, 1g

   Tiêm truyền

   Dung dịch

   5mg/ml

   Metronidazol (benzoat)

   Uống

   Hỗn dịch

   40mg/ml

   ♦ Thuốc nhóm lincosamid

   98

   Clindamycin (hydroclorid)

   Uống

   Viên

   150mg, 300mg

   Clindamycin (palmitat)

   Dung dịch

   15mg/ml

   Clindamycin (phosphat)

   Tiêm

   Dung dịch

   150mg/ml

   ♦ Thuốc nhóm macrolid

   99

   Azithromycin

   Uống

   Viên

   500mg

   Bột pha hỗn dịch

   200mg/5ml (sau pha)

   100

   Clarithromycin

   Uống

   Viên

   250mg, 500mg

   101

   Erythromycin

   Tiêm

   Bột pha tiêm

   500mg

   Erythromycin (stearat hoặc ethyl succinat)

   Uống

   viên

   250mg, 500mg

   Cốm pha hỗn dịch

   125mg/5ml (sau pha)

   ♦ Thuốc nhóm quinolon

   102

   Ciprofloxacin (hydroclorid)

   Uống

   Viên

   250mg, 500mg

   Ciprofloxacin (base hoặc hydroclorid)

   Tiêm truyền

   Dung dịch

   2mg/ml

   103

   Levofloxacin

   Uống

   Viên nén bao phim

   250mg, 500mg, 750mg

   ♦ Thuốc nhóm sulfamid

   104

   Sulfamethoxazol + Trimethoprim

   Uống

   Viên

   800mg + 160mg, 400mg +80 mg, 100mg + 20mg

   Hỗn dịch

   40mg + 8mg/ml

   Tiêm truyền

   Dung dịch

   80mg + 16mg/ml

   ♦ Thuốc nhóm nitrofuran

   105

   Nitrofurantoin

   Uống

   Viên

   100mg

   Hỗn dịch

   5mg/ml

   ♦ Thuốc nhóm tetracyclin

   106

   Doxycyclin (hydroclorid)

   Uống

   Viên

   50mg, 100mg

   Hỗn dịch

   5mg/ml, 10mg/ml

   c. Thuốc chữa bệnh phong

   107

   Clofazimin

   Uống

   Viên

   50mg, 100mg

   108

   Dapson

   Uống

   Viên

   25mg, 50mg, 100mg

   109

   Rifampicin

   Uống

   Viên

   150mg, 300mg

   Hỗn dịch

   1%

   d. Thuốc chữa bệnh lao

   110

   Ethambutol hydroclorid

   Uống

   Viên

   100mg, 400mg

   Dung dịch hoặc hỗn dịch

   25mg/ml

   111

   Isoniazid

   Uống

   Viên

   50mg, 100mg, 150mg, 300mg

   Si rô

   50mg/5ml

   112

   Pyrazinamid

   Uống

   Viên

   60mg, 150mg, 400mg

   113

   Rifampicin + Isoniazid

   Uống

   Viên

   300mg + 150mg, 150mg +100mg. 150mg + 75mg, 150 mg + 150mg, 60mg + 60mg

   114

   Rifampicin

   Uống

   Viên

   150mg, 300mg

   115

   Streptomycin (sulfat)

   Tiêm

   Bột pha tiêm

   1g

   116

   Ethambutol + Isoniazid

   Uống

   Viên

   400mg + 150mg

   117

   Ethambutol + Isoniazid + Pyrazinamid + Rifampicin

   Uống

   Viên

   275mg+ 75mg+ 400mg + 150mg

   118

   Ethambutol + Isoniazid + Rifampicin

   Uống

   Viên

   275 mg + 75mg + 150mg

   119

   Isoniazid + Pyrazinamid + Rifampicin

   Uống

   Viên

   75mg + 400mg + 150mg, 150mg + 500mg + 150mg

   120

   Rifabutin

   Uống

   Viên

   150mg

   đ. Thuốc dự phòng cho điều trị lao kháng đa thuốc

   121

   Amikacin

   Tiêm

   Bột pha tiêm

   100mg. 500mg, 1g

   122

   Capreomycin

   Tiêm

   Bột pha tiêm

   1g

   123

   Cycloserin

   Uống

   Viên

   250mg

   124

   Ethionamid

   Uống

   Viên

   125mg, 250mg

   125

   Kanamycin

   Tiêm

   Bột pha tiêm

   1g

   126

   Ofloxacin

   Uống

   Viên

   200mg, 400mg

   127

   p- aminosalicylic acid

   Uống

   Viên

   500mg

   Cốm

   4g

   3. Thuốc chống nấm

   128

   Amphotericin B

   Tiêm

   Bột pha tiêm

   50mg

   129

   Clotrimazol (*)

   Âm đạo

   Viên đặt

   50mg, 100mg, 500mg

   Dùng ngoài

   Kem bôi âm đạo

   1%, 10%

   130

   Fluconazol

   Uống

   Viên

   50mg, 150mg

   Bột pha hỗn dịch

   10mg/ml (sau pha)

   Tiêm

   Dung dịch

   2mg/ml

   131

   Griseofulvin

   Uống

   Viên

   125mg, 250mg, 500mg

   Hỗn dịch

   25mg/ml

   132

   Nystatin

   Uống

   Viên

   250.000IU, 500.000IU

   Hỗn dịch

   100.000IU/ml

   Âm đạo

   Viên đặt

   100.000 IU

   133

   Flucytosin

   Uống

   Viên

   250mg

   Tiêm truyền

   Dung dịch

   10mg/ml

   134

   Kali iodid

   Uống

   Dung dịch

   1g/ml

   4. Thuốc điều trị bệnh do động vật nguyên sinh

   a. Thuốc điều trị bệnh do amip

   135

   Diloxanid furoat

   Uống

   Viên

   500mg

   136

   Metronidazol

   Uống

   Viên

   250mg, 500mg

   Tiêm truyền

   Dung dịch

   5mg/ml

   b. Thuốc điều tri bệnh sốt rét

   ♦ Thuốc phòng bệnh

   137

   Cloroquin phosphat hoặc Sulfat

   Uống

   Viên

   150mg

   Si rô

   10mg/ml

   138

   Mefloquin

   Uống

   Viên

   250mg

   139

   Doxycyclin (hydroclorid)

   Uống

   Viên

   100mg

   140

   Proguanil

   Uống

   Viên

   100mg

   ♦ Thuốc chữa bệnh

   141

   Amodiaquin

   Uống

   Viên

   153mg, 200mg

   142

   Artesunat

   Tiêm

   Bột pha tiêm

   60mg (kèm 0,6ml dd natri carbonat 5% pha tiêm)

   143

   Artesunat + Amodiaquin

   Uống

   Viên

   25mg+ 67,5mg, 50mg + 135mg, 100mg + 270mg

   144

   Artesunat + Mefloquin

   Uống

   Viên

   25mg + 55 mg, 100mg + 220mg

   145

   Cloroquin (phosphat hoặc Sulfat)

   Uống

   Viên

   100mg, 150mg, 250mg

   Si rô

   10mg/ml

   146

   Primaquin

   Uống

   Viên

   7,5mg, 15mg

   147

   Quinin dihydroclorid

   Tiêm

   Dung dịch

   150mg/ml, 300mg/ml

   148

   Quinin sulfat hoặc bisulfat

   Uống

   Viên

   300mg

   149

   Sulfadoxin + Pyrimethamin

   Uống

   Viên

   500mg + 25mg

   150

   Arthemether

   Tiêm

   Dung dịch dầu

   80mg/ml

   151

   Arthemether + Lumefantrin

   Uống

   Viên

   20mg + 120mg

   152

   Doxycyclin (hydroclorid)

   Uống

   Viên

   100mg

   c. Thuốc điều trị Pneumocytis carinii và Toxoplasma

   153

   Pyrimethamin

   Uống

   Viên

   25mg

   154

   Sulfamethoxazol + Trimethoprim

   Uống

   Viên

   100mg + 20mg, 400mg + 80mg

   Hỗn dịch

   40mg + 8mg/ml

   Tiêm truyền

   Dung dịch

   80mg + 16mg/ml

   155

   Sulfadiazin

   Uống

   Viên

   500mg

   156

   Pentamidin

   Uống

   Viên

   200mg, 300mg

   5. Thuốc chống virus

   a. Thuốc chống virus herpes

   157

   Aciclovir

   Uống

   Viên

   200mg, 800mg

   Hỗn dịch

   40mg/ml

   Dùng ngoài (*)

   Kem

   5%

   Tiêm

   Bột pha tiêm

   250mg

   158

   Ribavirin

   Uống

   Viên

   200, 400, 600 mg

   Tiêm

   Dung dịch

   800mg, 1g/10ml dung dịch đệm phosphate

   b. Thuốc ức chế men sao chép ngược nucleosid/nucleotid

   159

   Lamivudin

   Uống

   Viên

   150 mg

   Dung dịch

   10mg/ml

   160

   Nevirapin

   Uống

   Viên

   200mg

   Hỗn dịch

   10mg/ml

   161

   Zidovudin

   Uống

   Viên

   100mg, 250mg, 300mg

   Si rô

   10mg/ml

   Tiêm truyền

   Dung dịch

   10mg/ml

   162

   Abacavir (sulfat)

   Uống

   Viên

   300 mg

   Dung dịch

   20mg/ml

   163

   Tenofovir disoproxil fumarat

   Uống

   Viên

   150mg, 200mg, 250mg, 300mg

   c. Thuốc ức chế protease

   164

   Atazanavir (Sulfat)

   Uống

   Viên

   100mg, 150mg. 300mg

   165

   Efavirenz

   Uống

   Viên

   50mg, 150mg, 200mg, 300mg

   Si rô

   30mg/ml

   166

   Lopinavir + Ritonavir

   Uống

   Viên

   100mg + 25mg, 200mg + 50mg

   Dung dịch

   80mg + 20mg/ml

   167

   Ritonavir

   Uống

   Viên

   100mg

   Dung dịch

   80mg/ml

   d. Thuốc kết hợp liều cố định

   168

   Lamivudin + Tenofovir

   Uống

   Viên

   300mg + 300mg

   169

   Lamivudin + Tenofovir + Efavirenz

   Uống

   Viên

   300mg + 300mg + 600mg

   170

   Lamivudin + Zidovudin + Nevirapin

   Uống

   Viên

   150mg + 300mg + 200mg, 60mg + 120mg + 100mg, 30mg + 60mg + 50mg

   171

   Lamivudin + Zidovudin

   Uống

   Viên

   150 mg + 300mg, 60mg + 120mg, 30mg + 60mg

   đ. Thuốc khác

   172

   Oseltamivir

   Uống

   Viên

   30mg, 45mg, 75mg

   Bột pha hỗn dịch

   12mg/ml


   Trên đây là tư vấn về danh mục thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn thiết yếu. Để biết thêm thông tin chi tiết bạn hãy tham khảo tại Thông tư 19/2018/TT-BYT. Mong rằng những tư vấn của chúng tôi sẽ giúp giải đáp được những vướng mắc của bạn.

   Chúc sức khỏe và thành công!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: mailto:nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn