Mẫu biên bản hủy thuốc gây nghiện

Ngày hỏi:27/12/2019

Xin chào anh chị cho tôi hỏi mẫu biên bản hủy thuốc gây nghiện trình bày như thế nào? Mong được giải đáp. Xin cảm ơn! 

 • Theo Mẫu số 16 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị Định 54/2017/NĐ-CP quy định mẫu biên bản hủy thuốc gây nghiện như sau:

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  BIÊN BẢN

  Hủy thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc

  Căn cứ Công văn số......../.... ngày.... tháng... năm..... của.........(1)........ đồng ý về việc hủy thuốc/nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt......

  Căn cứ Quyết định số......./.... ngày.... tháng... năm... của Công ty........ thành lập Hội đồng hủy thuốc/nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt

  .....................................................................................................................................

  1. Đại điện các bên gồm:
  2. Đại diện SởY tế.
  3. Hội đồng hủy thuốc của Công ty:.....................................................................
  4. Đơn vị thực hiện việc xử lý, tiêu hủy (nếu có) .................................................

  Cùng chứng kiến và xác nhận việc tiêu hủy thuốc/nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt............. như sau:

  TT

  Tên thuốc/ nguyên liệu làm thuốc

  Số lô

  Hạn dùng

  Đơn vị tính

  Số lượng cần hủy

  Số lượng đã lấy mẫu

  Số lượng thực hủy

  1. Phương tiện vận chuyển đến nơi hủy (nếu có):

  III. Phương pháp hủy:

  1. Cam kết:

  Việc hủy thuốc/nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định tại Nghị định này và của pháp luật có liên quan về bảo vệ môi trường.

  ……., ngày.... tháng.... năm....
  THÀNH PHẦN THAM GIA
  (Ký, ghi rõ họtên từng người)
  Đóng dấu của cơsởhủy thuốc, cơsởnhận hủy thuốc

  Ghi chú:

  (1) Cơquan tiếp nhận


Căn cứ pháp lý của tình huống
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn