Quy định về chi tiết nội dung bài kỹ thuật giải quyết vấn đề và đặt mục tiêu trong tư vấn điều trị nghiện ma túy trong chương trình đào tạo chuyên sâu về tư vấn điều trị nghiện ma túy?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 24/12/2022

Quy định về chi tiết nội dung bài kỹ thuật giải quyết vấn đề và đặt mục tiêu trong tư vấn điều trị nghiện ma túy trong chương trình đào tạo chuyên sâu về tư vấn điều trị nghiện ma túy? Quy định chi tiết nội dung bài liệu pháp nhận thức hành vi trong tư vấn dự phòng tái nghiện ma túy trong chương trình đào tạo chuyên sâu về tư vấn điều trị nghiện ma túy? Quy định về nội dung bài phỏng vấn tạo động lực trong tư vấn điều trị nghiện ma túy trong chương trình đào tạo chuyên sâu về tư vấn điều trị nghiện ma túy? 

Mong anh/chị tư vấn!

  • Quy định về chi tiết nội dung bài kỹ thuật giải quyết vấn đề và đặt mục tiêu trong tư vấn điều trị nghiện ma túy trong chương trình đào tạo chuyên sâu về tư vấn điều trị nghiện ma túy?

   Tiểu mục C Mục 2 Chương II Khung chương trình đào tạo ban hành kèm theo Thông tư 04/2016/TT-BLĐTBXH quy định về chi tiết nội dung bài kỹ thuật giải quyết vấn đề và đặt mục tiêu trong tư vấn điều trị nghiện ma túy trong chương trình đào tạo chuyên sâu về tư vấn điều trị nghiện ma túy như sau:

   I. Mục tiêu

   Sau khi học xong người học có khả năng:

   - Mô tả được những kỹ thuật cơ bản về giải quyết vấn đề và đặt mục tiêu trong tư vấn điều trị nghiện ma túy;

   - Thực hành một số kỹ thuật cơ bản về giải quyết vấn đề và đặt mục tiêu trong tư vấn điều trị nghiện ma túy.

   II. Nội dung chi tiết

   1. Kỹ thuật giải quyết vấn đề

   1.1. Ý nghĩa của kỹ thuật giải quyết vấn đề

   1.2. Quy trình giải quyết vấn đề

   1.2.1. Bước 1: Định hướng

   1.2.2. Bước 2: Xác định vấn đề

   1.2.3. Bước 3: Tìm kiếm các giải pháp

   1.2.4. Bước 4: Đưa ra quyết định

   1.2.5. Bước 5: Tiến hành giải quyết vấn đề

   1.2.6. Một số lưu ý trong quá trình giải quyết vấn đề

   2. Kỹ thuật đặt mục tiêu

   2.1. Ý nghĩa của kỹ thuật đặt mục tiêu

   2.2. Tiêu chí của mục tiêu ngắn hạn

   2.3. Phương pháp đặt mục tiêu

   2.4. Đo lường sự cam kết của người nghiện ma túy.

   Hình từ Internet

   Quy định chi tiết nội dung bài liệu pháp nhận thức hành vi trong tư vấn dự phòng tái nghiện ma túy trong chương trình đào tạo chuyên sâu về tư vấn điều trị nghiện ma túy?

   Tiểu mục C Mục 2 Chương II Khung chương trình đào tạo ban hành kèm theo Thông tư 04/2016/TT-BLĐTBXH quy định về chi tiết nội dung bài liệu pháp nhận thức hành vi trong tư vấn dự phòng tái nghiện ma túy trong chương trình đào tạo chuyên sâu về tư vấn điều trị nghiện ma túy như sau:

   I. Mục tiêu

   Sau khi học xong người học có khả năng:

   - Mô tả được liệu pháp hành vi trong tư vấn dự phòng tái nghiện ma túy;

   - Thực hành được liệu pháp hành vi trong tư vấn dự phòng tái nghiện ma túy.

   II. Nội dung chi tiết

   1. Giới thiệu chung về liệu pháp nhận thức hành vi trong dự phòng tái nghiện ma túy

   1.1. Cơ sở của liệu pháp nhận thức hành vi trong dự phòng tái nghiện ma túy

   1.2. Hiệu quả của liệu pháp nhận thức hành vi trong dự phòng tái nghiện ma túy

   1.3. Vai trò của tư vấn viên trong thực hiện liệu pháp nhận thức hành vi dự phòng tái nghiện ma túy

   2. Các thành phần của liệu pháp nhận thức hành vi

   2.1. Phân tích tình huống liên quan đến tái nghiện ma túy

   2.2. Hướng dẫn các kỹ năng xử lý tình huống

   2.3. Đào tạo kỹ năng ứng phó với các tình huống có nguy cơ tái nghiện ma túy

   2.3.1. Từ chối lời mời sử dụng ma túy

   2.3.2. Đối phó với cơn thèm nhớ

   2.3.3. Suy nghĩ tiêu cực về sử dụng ma túy

   2.3.4. Kỹ năng quản lý sự căng thẳng

   2.3.5. Quản lý sự chỉ trích hành vi nghiện trong quá khứ

   2.3.6. Quyết định nhỏ dường như vô hại

   2.3.7. Chuẩn bị kế hoạch khẩn cấp cho trường hợp dùng lại

   2.3.8. Kỹ thuật quản lý thời gian.

   Quy định chi tiết nội dung bài phỏng vấn tạo động lực trong tư vấn điều trị nghiện ma túy trong chương trình đào tạo chuyên sâu về tư vấn điều trị nghiện ma túy?

   Tiểu mục C Mục 2 Chương II Khung chương trình đào tạo ban hành kèm theo Thông tư 04/2016/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết nội dung bài phỏng vấn tạo động lực trong tư vấn điều trị nghiện ma túy trong chương trình đào tạo chuyên sâu về tư vấn điều trị nghiện ma túy như sau:

   I. Mục tiêu

   Sau khi học xong người học có khả năng:

   - Phân tích được vai trò, nguyên tắc của phỏng vấn tạo động lực và sử dụng các kỹ năng tư vấn để khuyến khích người nghiện ma túy trong điều trị;

   - Mô tả được các bước phỏng vấn tạo động lực;

   - Thực hành được gắn kết giữa phỏng vấn tạo động lực vào từng giai đoạn thay đổi hành vi của thân chủ.

   II. Nội dung chi tiết

   1. Giới thiệu chung về phỏng vấn tạo động lực

   2. Các nguyên tắc của phỏng vấn tạo động lực

   2.1. Thể hiện sự thấu cảm

   2.2. Giảm mơ hồ và nêu ra sự không nhất quán

   2.3. Tăng cường sự tự tin của người nghiện ma túy

   2.4. Hướng dẫn những lời nói tự động viên

   2.5. Lựa theo sự phản kháng

   2.6. Sử dụng các kỹ năng tư vấn để khuyến khích người nghiện ma túy thảo luận về sự thay đổi

   3. Các bước phỏng vấn tạo động lực

   3.1. Đánh giá người nghiện ma túy

   3.2. Tìm hiểu những điều tốt của việc sử dụng hay nghiện ma túy

   3.3. Tìm hiểu những điều không tốt của việc sử dụng hay nghiện ma túy

   3.4. Tóm tắt và hỗ trợ người nghiện ma túy ra quyết định

   3.5. Đặt mục tiêu

   4. Gắn kết phỏng vấn tạo động lực với chiến lược can thiệp cho các giai đoạn thay đổi hành vi

   4.1. Đặc điểm và chiến lược can thiệp trong giai đoạn tiền dự định

   4.2. Đặc điểm và chiến lược can thiệp trong giai đoạn dự định

   4.3. Đặc điểm và chiến lược can thiệp trong giai đoạn chuẩn bị

   4.4. Đặc điểm và chiến lược can thiệp trong giai đoạn hành động

   4.5. Đặc điểm và chiến lược can thiệp trong giai đoạn duy trì

   4.6. Đặc điểm và chiến lược can thiệp trong giai đoạn tái nghiện.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn