Quy định về chi tiết nội dung bài quản lý hành vi tích cực trong tư vấn điều trị nghiện ma túy trong chương trình đào tạo chuyên sâu về tư vấn điều trị nghiện ma túy?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 24/12/2022

Quy định về chi tiết nội dung bài quản lý hành vi tích cực trong tư vấn điều trị nghiện ma túy trong chương trình đào tạo chuyên sâu về tư vấn điều trị nghiện ma túy? Quy định về chi tiết nội dung bài mô hình Matrix trong chương trình đào tạo chuyên sâu về tư vấn điều trị nghiện ma túy? Quy định về chi tiết nội dung bài tư vấn gia đình trong điều trị nghiện ma túy trong tư vấn điều trị nghiện ma túy trong chương trình đào tạo chuyên sâu về tư vấn điều trị nghiện ma túy? Quy định về chi tiết nội dung bài tư vấn nhóm trong điều trị nghiện ma túy trong tư vấn điều trị nghiện ma túy trong chương trình đào tạo chuyên sâu về tư vấn điều trị nghiện ma túy? 

Mong anh/chị tư vấn!

  • Quy định về chi tiết nội dung bài quản lý hành vi tích cực trong tư vấn điều trị nghiện ma túy trong chương trình đào tạo chuyên sâu về tư vấn điều trị nghiện ma túy?

   Tiểu mục C Mục 2 Chương II Khung chương trình đào tạo ban hành kèm theo Thông tư 04/2016/TT-BLĐTBXH quy định về chi tiết nội dung bài quản lý hành vi tích cực trong tư vấn điều trị nghiện ma túy trong chương trình đào tạo chuyên sâu về tư vấn điều trị nghiện ma túy như sau:

   I. Mục tiêu

   Sau khi học xong bài học, người học có khả năng:

   - Phân tích được ý nghĩa của phương pháp quản lý hành vi tích cực đối với người nghiện ma túy trong quá trình điều trị;

   - Vận dụng xây dựng các hình thức thưởng cho người nghiện ma túy khi họ có kết quả điều trị tích cực.

   II. Nội dung chi tiết

   1. Giới thiệu về phương pháp quản lý hành vi tích cực

   1.1. Khái niệm phương pháp quản lý hành vi tích cực

   1.2. Ý nghĩa của việc ứng dụng phương pháp quản lý hành vi tích cực vào quá trình điều trị của người nghiện ma túy

   2. Áp dụng phương pháp quản lý hành vi tích cực với các giai đoạn điều trị của người nghiện ma túy

   2.1. Người nghiện ma túy tuân thủ điều trị tốt

   2.2. Người nghiện ma túy dự phòng tái nghiện có hiệu quả

   2.3. Người nghiện ma túy có thời gian điều trị duy trì tốt

   3. Một số khó khăn/lưu ý khi triển khai phương pháp quản lý hành vi tích cực.

   Hình từ Internet

   Quy định về chi tiết nội dung bài mô hình Matrix trong chương trình đào tạo chuyên sâu về tư vấn điều trị nghiện ma túy?

   Tiểu mục C Mục 2 Chương II Khung chương trình đào tạo ban hành kèm theo Thông tư 04/2016/TT-BLĐTBXH quy định về chi tiết nội dung bài mô hình Matrix trong chương trình đào tạo chuyên sâu về tư vấn điều trị nghiện ma túy như sau:

   I. Mục tiêu

   Sau khi học xong người học có khả năng:

   - Mô tả được các hợp phần điều trị nghiện của mô hình MATRIX;

   - Thực hành lồng ghép các liệu pháp tâm lý xã hội trong hỗ trợ điều trị, phục hồi cho người sử dụng ma túy.

   II. Nội dung chi tiết

   1. Tổng quan về điều trị nghiện ma túy theo mô hình MATRIX

   1.1. Khái niệm về điều trị theo mô hình MATRIX

   1.2. Các nguyên tắc thực hiện của mô hình MATRIX

   1.3. Các cấu phần của mô hình MATRIX

   1.3.1. Tư vấn cá nhân

   1.3.2. Nhóm phục hồi sớm

   1.3.3. Nhóm dự phòng tái nghiện

   1.3.4. Giáo dục gia đình

   1.3.5. Nhóm hỗ trợ xã hội

   1.3.6. Xét nghiệm nước tiểu hàng tuần

   2. Cách thức lập kế hoạch mô hình MATRIX

   3. Một số lưu ý khi triển khai mô hình MATRIX

   3.1. Thực tiễn ứng dụng mô hình MATRIX

   3.2. Những khó khăn khi thực hiện mô hình MATRIX.

   Quy định về chi tiết nội dung bài tư vấn gia đình trong điều trị nghiện ma túy trong tư vấn điều trị nghiện ma túy trong chương trình đào tạo chuyên sâu về tư vấn điều trị nghiện ma túy?

   Tiểu mục C Mục 2 Chương II Khung chương trình đào tạo ban hành kèm theo Thông tư 04/2016/TT-BLĐTBXH quy định về chi tiết nội dung bài tư vấn gia đình trong điều trị nghiện ma túy trong tư vấn điều trị nghiện ma túy trong chương trình đào tạo chuyên sâu về tư vấn điều trị nghiện ma túy như sau:

   I. Mục tiêu

   Sau khi học xong người học có khả năng:

   - Trình bày và phân tích được vai trò, quy trình và các nguyên tắc của tư vấn gia đình trong điều trị nghiện ma túy;

   - Thực hành kỹ năng tư vấn gia đình người nghiện ma túy;

   - Hình thành thái độ không kỳ thị và biết chấp nhận hoàn cảnh gia đình khác nhau của người nghiện ma túy.

   II. Nội dung chi tiết

   1. Khái niệm tư vấn gia đình trong điều trị nghiện ma túy

   1.1. Khái niệm

   1.2. Mục đích của tư vấn gia đình trong điều trị nghiện ma túy

   1.3. Ý nghĩa của tư vấn gia đình trong điều trị nghiện ma túy

   2. Các nguyên tắc tư vấn gia đình người nghiện ma túy

   2.1. Bảo mật thông tin

   2.2. Bình tĩnh, tôn trọng gia đình người nghiện ma túy

   2.3. Huy động sự tham gia của tất cả các thành viên trong gia đình người nghiện ma túy

   2.4. Tin tưởng gia đình về khả năng giải quyết vấn đề và hỗ trợ người nghiện ma túy

   3. Quy trình tư vấn gia đình trong điều trị nghiện ma túy

   3.1. Bước 1: Tiếp cận, tạo lập mối quan hệ với gia đình

   3.2. Bước 2: Thu thập thông tin, xác định vấn đề của gia đình

   3.3. Bước 3: Giúp gia đình tăng cường kiến thức hỗ trợ điều trị nghiện ma túy

   3.4. Bước 4: Giúp gia đình lên kế hoạch hỗ trợ tuân thủ điều trị và dự phòng tái nghiện ma túy

   3.5. Bước 5: Kết thúc

   4. Một số kỹ năng tư vấn gia đình

   4.1. Kỹ năng bình thường hóa vấn đề

   4.2. Kỹ năng đặt câu hỏi xoay vòng

   4.3. Kỹ năng điều phối

   4.4. Kỹ năng giao nhiệm vụ

   4.5. Kỹ năng sử dụng mệnh đề tôi

   4.6. Kỹ năng làm mẫu

   4.7. Kỹ năng làm việc với những thành viên không hợp tác

   5. Một số lưu ý khác trong tư vấn gia đình người nghiện ma túy

   5.1. Xây dựng các chiến lược giao tiếp hiệu quả

   5.2. Đánh giá các giá trị và kiểu cách của gia đình

   5.3. Tập trung vào giải pháp tránh công kích, đổ lỗi cho nhau.

   Quy định về chi tiết nội dung bài tư vấn nhóm trong điều trị nghiện ma túy trong tư vấn điều trị nghiện ma túy trong chương trình đào tạo chuyên sâu về tư vấn điều trị nghiện ma túy?

   Tiểu mục C Mục 2 Chương II Khung chương trình đào tạo ban hành kèm theo Thông tư 04/2016/TT-BLĐTBXH quy định về chi tiết nội dung bài tư vấn nhóm trong điều trị nghiện ma túy trong tư vấn điều trị nghiện ma túy trong chương trình đào tạo chuyên sâu về tư vấn điều trị nghiện ma túy như sau:

   I. Mục tiêu

   Sau khi học xong người học có khả năng:

   - Trình bày được vai trò, các nguyên tắc và quy trình tư vấn/sinh hoạt nhóm trong hỗ trợ điều trị nghiện ma túy;

   - Thực hành kỹ năng tư vấn nhóm với người nghiện ma túy;

   - Hình thành thái độ không kỳ thị và biết chấp nhận hoàn cảnh khác nhau của các thành viên trong nhóm.

   II. Nội dung chi tiết

   1. Một số khái niệm tư vấn nhóm trong hỗ trợ điều trị nghiện ma túy

   1.1. Khái niệm nhóm

   1.2. Khái niệm tư vấn nhóm

   1.3. Mục đích của tư vấn nhóm

   2. Vai trò của nhóm trong hỗ trợ người nghiện ma túy

   3. Quy trình tư vấn và sinh hoạt nhóm trong điều trị nghiện ma túy

   3.1. Chuẩn bị tư vấn nhóm

   3.2. Xây dựng kế hoạch

   3.3. Triển khai các hoạt động nhóm theo kế hoạch

   3.4. Lượng giá

   4. Các nguyên tắc tư vấn và làm việc với nhóm người nghiện ma túy

   4.1. Tạo sự đồng thuận

   4.2. Tôn trọng, không phán xét

   4.3. Khuyến khích sự sáng tạo

   4.4. Phát sinh những ý kiến mới

   4.5. Học cách ủy thác

   4.6. Khuyến khích mọi người phát biểu

   4.7. Chia sẻ trách nhiệm

   4.8. Linh hoạt

   5. Một số kỹ năng hỗ trợ trong tư vấn và làm việc với nhóm người nghiện ma túy

   5.1. Kỹ năng mở đầu và kết thúc cuộc tư vấn nhóm

   5.2. Tạo lập mối quan hệ giữa các thành viên trong nhóm

   5.3. Kỹ năng thiết lập bầu không khí nhóm

   5.4. Điều phối

   5.5. Kỹ năng lắng nghe và quan sát nhóm

   5.6. Định hướng lại

   5.7. Làm gương

   5.8. Kỹ năng tóm lược các ý kiến

   5.9. Giải quyết xung đột

   5.10. Lập kế hoạch

   6. Một số công cụ, kỹ thuật hỗ trợ trong tư vấn và làm việc với nhóm người nghiện ma túy

   6.1. Các kỹ thuật giúp các thành viên vận động, thay đổi không khí, tạo hoạt động vui vẻ cùng nhau trị liệu

   6.2. Các kỹ thuật giúp các thành viên nhận biết, thể hiện suy nghĩ, tình cảm, sự sáng tạo

   6.3. Các kỹ thuật sử dụng trong việc lấy ý kiến của cả nhóm, giúp các thành viên học kỹ năng mới.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn