Quy định về mục tiêu đào tạo chương trình đào tạo chuyên sâu cho người thực hiện công tác tư vấn điều trị nghiện ma túy?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 24/12/2022

Quy định về mục tiêu đào tạo chương trình đào tạo chuyên sâu cho người thực hiện công tác tư vấn điều trị nghiện ma túy? Quy định về thời gian đào tạo chi tiết trong chương trình đào tạo chuyên sâu cho người thực hiện công tác tư vấn điều trị nghiện ma túy? Quy định về chi tiết nội dung bài hỗ trợ xã hội với người nghiện ma túy trong chương trình đào tạo chuyên sâu cho người thực hiện công tác tư vấn điều trị nghiện ma túy? Quy định về chi tiết nội dung bài điều phối xây dựng và quản lý kế hoạch điều trị nghiện ma túy trong chương trình đào tạo chuyên sâu cho người thực hiện công tác tư vấn điều trị nghiện ma túy?

Mong anh/chị tư vấn!

  • Quy định về mục tiêu đào tạo chương trình đào tạo chuyên sâu cho người thực hiện công tác tư vấn điều trị nghiện ma túy?

   Tiểu mục B Mục 3 Chương II Khung chương trình đào tạo ban hành kèm theo Thông tư 04/2016/TT-BLĐTBXH quy định về mục tiêu đào tạo chương trình đào tạo chuyên sâu cho người thực hiện công tác tư vấn điều trị nghiện ma túy như sau:

   Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, người học có được những kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp sau:

   1. Kiến thức

   - Tổng hợp được những kiến thức cơ bản về pháp luật và chính sách của Đảng và Nhà nước với công tác hỗ trợ điều trị nghiện ma túy, đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt Nam đến năm 2020;

   - Tổng quan về tình hình sản xuất, buôn bán, vận chuyển, sử dụng ma túy trên thế giới và Việt Nam;

   - Phân tích được những vấn đề liên quan đến nghiện ma túy và các can thiệp với người nghiện ma túy; cách tiếp cận coi nghiện ma túy là một bệnh của não bộ.

   2. Kỹ năng

   Mô phỏng và thực hiện được những kỹ năng giao tiếp trong chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy.

   3. Thái độ

   - Hình thành thái độ nghề nghiệp chuyên nghiệp trong quá trình hỗ trợ người sử dụng ma túy và gia đình: tôn trọng, chấp nhận, thấu cảm với người nghiện ma túy và gia đình người nghiện ma túy;

   - Tuân thủ quy định về đạo đức nghề nghiệp trong chăm sóc, hỗ trợ người nghiện ma túy.

   Hình từ Internet

   Quy định về thời gian đào tạo chi tiết trong chương trình đào tạo chuyên sâu cho người thực hiện công tác tư vấn điều trị nghiện ma túy?

   Tiểu mục C Mục 3 Chương II Khung chương trình đào tạo ban hành kèm theo Thông tư 04/2016/TT-BLĐTBXH quy định về thời gian đào tạo chi tiết trong chương trình đào tạo chuyên sâu cho người thực hiện công tác tư vấn điều trị nghiện ma túy như sau:

   STT

   Tên mô đun/bài học

   Thời gian đào tạo

   Trên lớp

   Thực hành tại cơ sở

   1.

   Tổng quan về ma túy; chính sách, pháp luật về lĩnh vực điều trị, cai nghiện ma túy

   1 ngày

   1 ngày

   2.

   Nghiện ma túy và các can thiệp với người nghiện ma túy

   1 ngày

   1 ngày

   3.

   Giao tiếp với người nghiện ma túy

   1 ngày

   1 ngày

   Tổng số ngày

   3 ngày

   3 ngày

   Quy định về chi tiết nội dung bài hỗ trợ xã hội với người nghiện ma túy trong chương trình đào tạo chuyên sâu về tư vấn điều trị nghiện ma túy?

   Tiểu mục C Mục 3 Chương II Khung chương trình đào tạo ban hành kèm theo Thông tư 04/2016/TT-BLĐTBXH quy định về nội dung bài hỗ trợ xã hội với người nghiện ma túy trong chương trình đào tạo chuyên sâu về tư vấn điều trị nghiện ma túy như sau:

   I. Mục tiêu

   Sau khi học xong bài học, người học có khả năng:

   - Mô tả và phân tích những vấn đề chung về ma túy, các tác động của ma túy;

   - Tổng hợp được những nội dung cơ bản về chính sách, pháp luật liên quan đến hỗ trợ điều trị và cai nghiện ma túy ở Việt Nam.

   II. Nội dung chi tiết

   1. Tổng quan về tình hình ma túy trên thế giới và Việt Nam

   1.1. Tình hình sản xuất, buôn bán, vận chuyển ma túy trên thế giới và Việt Nam

   1.2. Tình hình sử dụng ma túy trên thế giới và Việt Nam

   2. Ma túy và tác động của ma túy

   2.1. Khái niệm ma túy

   2.2. Phân loại ma túy theo tác dụng dược lý

   2.2.1. Ma túy có tác dụng kích thích

   2.2.2. Ma túy có tác dụng ức chế

   2.2.3. Ma túy có tác dụng gây ảo giác

   2.3. Nguyên nhân sử dụng ma túy

   2.3.1. Nguyên nhân từ các yếu tố sinh học

   2.3.2. Nguyên nhân từ các yếu tố môi trường

   2.3.3. Nguyên nhân liên quan tới ma túy

   3. Tổng quan về chính sách, pháp luật hiện hành về điều trị nghiện ma túy ở Việt Nam

   4. Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt Nam đến năm 2020

   4.1. Quan điểm, định hướng của Đề án

   4.2. Mục tiêu Đề án

   4.3. Nhiệm vụ Đề án

   4.4. Giải pháp thực hiện Đề án.

   Quy định về chi tiết nội dung bài điều phối xây dựng và quản lý kế hoạch điều trị nghiện ma túy trong chương trình đào tạo chuyên sâu cho người thực hiện công tác tư vấn điều trị nghiện ma túy?

   Tiểu mục C Mục 3 Chương II Khung chương trình đào tạo ban hành kèm theo Thông tư 04/2016/TT-BLĐTBXH quy định về nội dung bài điều phối xây dựng và quản lý kế hoạch điều trị nghiện ma túy trong chương trình đào tạo chuyên sâu cho người thực hiện công tác tư vấn điều trị nghiện ma túy như sau:

   I. Mục tiêu

   Sau khi học xong bài học, người học có thể:

   - Mô tả được các mức độ sử dụng ma túy, khái niệm nghiện ma túy, các cơ chế gây nghiện ma túy;

   - Liệt kê và hiểu được các vấn đề thường gặp của người nghiện ma túy;

   - Hiểu được bản chất của việc điều trị nghiện ma túy và mô hình tổ chức và quy trình cung cấp dịch vụ cho người nghiện ma túy;

   - Mô tả được các can thiệp cụ thể trong điều trị nghiện ma túy.

   II. Nội dung chi tiết

   1. Các mức độ sử dụng ma túy

   2. Nghiện ma túy

   2.1. Khái niệm nghiện ma túy

   2.2. Chẩn đoán nghiện ma túy

   2.3. Cơ chế gây nghiện ma túy

   3. Các vấn đề thường gặp của người nghiện ma túy

   3.1. Vấn đề về sức khỏe

   3.2. Vấn đề về tâm lý

   3.3. Vấn đề về các mối quan hệ xã hội

   3.4. Vấn đề về việc làm

   3.5. Vấn đề liên quan tới pháp luật

   4. Một số phương pháp cụ thể

   4.1. Điều trị nghiện như một bệnh mãn tính

   4.1.1. Giới thiệu về nguyên tắc hỗ trợ điều trị nghiện ma túy

   4.1.2. Mục tiêu và mục đích của Chương trình 12 bước

   4.1.3. Nội dung của Chương trình 12 bước

   4.2. Giới thiệu mô hình tổ chức và quy trình cung cấp dịch vụ

   4.2.1. Mô hình tổ chức của cơ sở cung cấp dịch vụ điều trị nghiện ma túy

   4.2.2. Quy trình cung cấp dịch vụ

   - Tiếp nhận khách hàng

   - Phân loại khách hàng theo nhu cầu điều trị

   - Chuyển giao đến chương trình điều trị phù hợp

   - Lập kế hoạch điều trị

   - Theo dõi, đánh giá quá trình điều trị

   4.3. Các cấp độ can thiệp (theo ASAM)

   4.3.1. Giới thiệu công cụ ASAM

   4.3.2. Mục đích của công cụ ASAM

   4.3.3. Nội dung cơ bản của công cụ ASAM

   4.4. Các can thiệp hiệu quả

   4.4.1. Giảm tác hại

   4.4.2. Can thiệp tâm lý xã hội (bao gồm cả tư vấn cá nhân, nhóm, gia đình và xã hội)

   4.4.3. Trị liệu dùng thuốc

   4.4.4. Dự phòng và xử trí sốc thuốc.

   Trân trọng!

  - Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  - Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo;

  - Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc;

  - Mọi ý kiến thắc mắc về bản quyền của bài viết vui lòng liên hệ qua địa chỉ mail nhch@lawnet.vn;


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn