Thời gian chốt số liệu báo cáo định kỳ HIV/AIDS hằng quý năm 2023? Phương thức nào được sử dụng để gửi, nhận báo cáo HIV/AIDS?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 15/03/2023

Xin hỏi khi nào chốt số liệu báo cáo định kỳ HIV/AIDS hằng quý năm 2023? Quy định về phương thức  được sử dụng để gửi, nhận báo cáo HIV/AIDS như thế nào? - Câu hỏi của Mạnh Quý (Bình Dương).

  • Thời gian chốt số liệu báo cáo định kỳ HIV/AIDS hằng quý năm 2023?

   Căn cứ Điều 3 Thông tư 05/2023/TT-BYT (có hiệu lực từ ngày 01/05/2023) quy định về thời gian chốt số liệu báo cáo định kỳ HIV/AIDS định kỳ hằng quý như sau:

   Thời gian chốt số liệu báo cáo

   1. Báo cáo định kỳ hằng quý: tính từ ngày 15 của tháng trước kỳ báo cáo đến ngày 14 của tháng cuối quý của kỳ báo cáo

   2. Báo cáo định kỳ hằng năm: tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 12 của năm báo cáo.

   Như vậy, thời gian chốt số liệu báo cáo định kỳ HIV/AIDS định kỳ hằng quý là từ ngày 15 tháng trước kỳ báo cáo đến ngày 14 của tháng cuối quý kỳ báo cáo.

   (Hình từ Internet)

   Phương thức nào được sử dụng để gửi, nhận báo cáo định kỳ HIV/AIDS?

   Căn cứ khoản 2 Điều 2 Thông tư 05/2023/TT-BYT (có hiệu lực từ ngày 01/05/2023) quy định về phương thức được sử dụng để gửi, nhận báo cáo định kỳ HIV/AIDS như sau:

   Tần suất và phương thức gửi, nhận báo cáo

   1. Tần suất báo cáo: báo cáo định kỳ hàng quý và báo cáo định kỳ hàng năm.

   2. Phương thức gửi, nhận báo cáo: gửi trực tiếp báo cáo bản giấy hoặc gửi qua hệ thống thư điện tử hoặc gửi trực tuyến thông qua ứng dụng phần mềm báo cáo số liệu hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.

   3. Báo cáo hoạt động phòng, chống HIV/AIDS phải được ký, đóng dấu và lưu theo quy định của pháp luật về văn thư lưu trữ.

   Theo đó, báo cáo hoạt động phòng, chống HIV/AIDS có thể gửi trực tiếp bằng bản giấy hoặc qua hệ thống thư điện tử hoặc gửi trực tuyến thông qua phần mềm báo cáo số liệu hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.

   Đơn vị báo cáo định kỳ hoạt động phòng, chống HIV/AIDS HIV/AIDS cấp tỉnh năm 2023 như thế nào?

   Căn cứ Điều 6 Thông tư 05/2023/TT-BYT (có hiệu lực từ ngày 01/05/2023) quy định đơn vị báo cáo định kỳ hoạt động phòng, chống HIV/AIDS HIV/AIDS cấp tỉnh năm 2023 như sau:

   Nội dung, đối tượng, quy trình báo cáo tại cấp tỉnh

   1. Nội dung báo cáo:

   a) Trung tâm Y tế cấp huyện báo cáo theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Thông tư này;

   b) Các cơ quan, tổ chức quy định tại điểm b, c và điểm d khoản 2 Điều này báo cáo quý, báo cáo năm kết quả hoạt động theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 5 và các hoạt động chẩn đoán sớm nhiễm HIV cho trẻ dưới 18 tháng tuổi, điểm cung cấp dịch vụ, kinh phí triển khai các dịch vụ phòng chống HIV/AIDS, bảo hiểm y tế theo các biểu mẫu tương ứng với từng hoạt động quy định tại Phụ lục 4 và Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này.

   2. Đơn vị báo cáo:

   a) Trung tâm Y tế cấp huyện;

   b) Các cơ quan, tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thực hiện hoạt động phòng, chống HIV/AIDS;

   c) Các cơ quan, tổ chức trực thuộc Bộ Y tế và các bộ, ban, ngành có thực hiện hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh;

   d) Các cơ quan, tổ chức, đơn vị khác không thuộc các trường hợp quy định tại điểm a,b và điểm c Điều này có thực hiện hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh.

   3. Đơn vị nhận và tổng hợp báo cáo: Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc Bệnh viện bệnh Nhiệt đới tỉnh Hưng Yên và Bệnh viện bệnh Nhiệt đới tỉnh Hải Dương (sau đây gọi tắt là cơ quan đầu mối báo cáo hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tỉnh) nhận và tổng hợp báo cáo theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

   4. Thời hạn nộp báo cáo: Các đơn vị quy định tại khoản 2 Điều này nộp báo cáo cho Cơ quan đầu mối báo cáo hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tỉnh chậm nhất vào ngày 19 của tháng cuối kỳ báo cáo.

   ...

   Căn cứ quy định trên, đơn vị báo cáo định kỳ hoạt động phòng, chống HIV/AIDS HIV/AIDS cấp tỉnh năm 2023 gồm:

   +) Trung tâm Y tế cấp huyện;

   +) Các cơ quan, tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thực hiện hoạt động phòng, chống HIV/AIDS;

   +) Các cơ quan, tổ chức trực thuộc Bộ Y tế và các bộ, ban, ngành có thực hiện hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh;

   +) Các cơ quan, tổ chức, đơn vị khác.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn