Trách nhiệm của Sở Y tế trong công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng các bệnh viện y học cổ truyền

Ngày hỏi:14/10/2019

Sở Y tế tỉnh có trách nhiệm như thế nào trong công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng các bệnh viện y học cổ truyền? Nhờ tư vấn.

  • Căn cứ Khoản 2 Điều Điều 3 Quyết định 4602/QĐ-BYT năm 2019 quy định trách nhiệm của sở y tế trong công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng các bệnh viện y học cổ truyền, cụ thể như sau:

   - Tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế các bệnh viện y học cổ truyền tỉnh, thành phố trực thuộc Sở Y tế không thuộc danh sách phân công kiểm tra chéo năm 2019 của Bộ Y tế, bao gồm bệnh viện y học cổ truyền tư nhân trên địa bàn tỉnh, trừ bệnh viện y học cổ truyền trực thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an; báo cáo đầy đủ quá trình tổ chức triển khai thực hiện, kết quả kiểm tra, đánh giá cho Bộ Y tế (Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền và Cục Quản lý Khám, chữa bệnh);

   - Thành lập đoàn kiểm tra và cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra bệnh viện y học cổ truyền tỉnh, thành phố khác theo hướng dẫn và phân công của Bộ Y tế; đồng thời cử cán bộ giám sát các nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế của bệnh viện y học cổ truyền tỉnh khác đến kiểm tra trên địa bàn tỉnh;

   - Công nhận kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện, khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2019 của đoàn kiểm tra do bệnh viện y học cổ truyền tỉnh khác đến kiểm tra, đánh giá.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn