Tuyên truyền, truyền thông sử dụng các nền tảng số y tế trong Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2030 ra sao?

Ngày hỏi:23/11/2022

Tuyên truyền, truyền thông sử dụng các nền tảng số y tế trong Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2030 ra sao? Tài chính thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số y tế trong Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2030? Trách nhiệm các cơ quan thuộc Bộ Y tế trong sử dụng các nền tảng số y tế trong Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2030 ra sao?

Xin được giải đáp.

  • Tuyên truyền, truyền thông sử dụng các nền tảng số y tế trong Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2030 ra sao?
   (ảnh minh họa)
  • 1. Tuyên truyền, truyền thông sử dụng các nền tảng số y tế trong Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2030 ra sao?

   Căn cứ Tiểu mục 4 Mục VI Quyết định 2955/QĐ-BYT năm 2022 quy định tuyên truyền, truyền thông như sau:

   a) Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức của các cơ quan quản lý, các cơ sở y tế, doanh nghiệp, cộng đồng về vai trò và lợi ích của chuyển đổi số ngành y tế.

   b) Chủ động xây dựng các chương trình truyền thông về triển khai y tế số trong các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nhân dân, khám chữa bệnh, bao gồm: triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử, tư vấn khám chữa bệnh từ xa, đăng ký khám chữa bệnh trực tuyến, bệnh án điện tử và các nội dung liên quan khác.

   c) Tổ chức các sự kiện về chuyển đổi số ngành y tế nhằm cung cấp thông tin cũng như thu hút sự quan tâm của doanh nghiệp, cộng đồng.

   d) Biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong chuyển đổi số ngành y tế.

   2. Tài chính thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số y tế trong Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2030?

   Theo Tiểu mục 5 Mục VI Quyết định 2955/QĐ-BYT năm 2022 quy định tài chính như sau:

   Kinh phí cho việc thực hiện Kế hoạch này bao gồm: Ngân sách nhà nước; nguồn đầu tư của doanh nghiệp, khu vực tư nhân, cộng đồng và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

   3. Trách nhiệm các cơ quan thuộc Bộ Y tế trong sử dụng các nền tảng số y tế trong Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2030 ra sao?

   Tại Mục VII Quyết định 2955/QĐ-BYT năm 2022 quy định trách nhiệm các cơ quan thuộc Bộ Y tế như sau:

   Các cơ quan thuộc Bộ Y tế tổ chức việc thúc đẩy phát triển và sử dụng Nền tảng số y tế, cụ thể:

   a) Cục Quản lý Khám, chữa bệnh và Cục Y tế dự phòng và các đơn vị thuộc Bộ, theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị:

   - Chỉ đạo tổ chức thúc đẩy và sử dụng các nền tảng số y tế.

   - Quy định các chức năng, quy trình nghiệp vụ, luồng thông tin, cấu trúc thông tin lưu trữ và các nguồn thông tin tích hợp vào các nền tảng số y tế.

   - Quy định các chỉ tiêu phục vụ cho công tác báo cáo, phân tích và hiển thị dữ liệu trực quan trên các nền tảng số y tế.

   - Chủ trì việc giám sát, đánh giá việc triển khai các nền tảng số y tế; xây dựng, ban hành bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả của việc triển khai các nền tảng số y tế; đầu mối tổ chức kiểm tra, đánh giá việc triển khai Nền tảng số y tế.

   - Chủ trì, tổ chức việc khai thác, sử dụng dữ liệu từ các nền tảng số y tế phục vụ công tác quản lý y tế của Bộ Y tế.

   b) Đơn vị chuyên môn về Công nghệ thông tin thuộc Bộ Y tế

   - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, đề xuất các yêu cầu công nghệ cho các nền tảng số y tế; xây dựng và ban hành chuẩn lưu trữ, kết nối, liên thông cho các nền tảng số y tế và các hệ thống thông tin liên quan.

   - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan thuộc Bộ Công an và Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin, tính riêng tư của hồ sơ sức khỏe điện tử; tổ chức triển khai kết nối, chia sẻ, xác thực thông tin từ các Nền tảng số y tế với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư.

   - Phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) thuộc Bộ Công an:

   + Hỗ trợ Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương trong giám sát an ninh mạng, chia sẻ thông tin về mối nguy an ninh mạng.

   + Định kỳ kiểm tra, đánh giá an ninh mạng; điều phối hoạt động ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng đối với hệ thống thông tin ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử.

   + Bảo vệ tính riêng tư, bảo vệ dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử.

   - Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng và ban hành quy chế vận hành khai thác hệ thống thông tin ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử; tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị liên quan triển khai các nền tảng số y tế và thúc đẩy việc đồng bộ dữ liệu đối tượng và thông tin sức khỏe từ các nguồn dữ liệu liên quan về kho dữ liệu quốc gia về y tế.

   - Phối hợp với các đơn vị của Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong việc kết nối, cung cấp dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm cho Bộ Y tế khai thác sử dụng theo quy định tại Nghị định số 43/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm và Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số trong cơ quan nhà nước.

   - Xây dựng chuẩn kết nối chia sẻ dữ liệu về các nền tảng với các địa phương, các ngành.

   c) Vụ Kế hoạch - Tài chính

   - Chủ trì, tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Y tế bố trí kinh phí cần thiết cho việc tổ chức thúc đẩy việc phát triển và sử dụng các nền tảng số y tế.

   - Chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Cục Y tế dự phòng, đơn vị chuyên môn về Công nghệ thông tin thuộc Bộ Y tế và các đơn vị liên quan xây dựng cơ chế tài chính để duy trì, vận hành các hệ thống thông tin của Bộ Y tế liên quan đến các nền tảng số y tế.

   - Trên cơ sở đề xuất của đơn vị chuyên môn về Công nghệ thông tin thuộc Bộ Y tế và các hồ sơ dự án được phê duyệt kèm theo, Vụ Kế hoạch - Tài chính tổng hợp dự toán gửi các Bộ, ngành bố trí kinh phí triển khai thực hiện theo quy định. Trên cơ sở quyết định giao dự toán của Bộ Tài chính, Vụ Kế hoạch - Tài chính, đơn vị chuyên môn về Công nghệ thông tin thuộc Bộ Y tế trình lãnh đạo Bộ phân bổ dự toán cho các đơn vị trực thuộc Bộ theo quy định. Vụ Kế hoạch - Tài chính phối hợp cùng các Cục/ Vụ chức năng có liên quan hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ theo hướng dẫn của Bộ Thông tin truyền thông, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

   d) Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng

   Chủ trì công tác truyền thông về triển khai và sử dụng Nền tảng số y tế. Xây dựng các chương trình, kế hoạch truyền thông nhằm thúc đẩy phát triển và sử dụng các Nền tảng số y tế.

   đ) Vụ Bảo hiểm y tế

   - Chủ trì, phối hợp với đơn vị chuyên môn về Công nghệ thông tin thuộc Bộ Y tế, các cơ quan thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các đơn vị liên quan xây dựng các chỉ tiêu liên thông, định danh dữ liệu người dân khám chữa bệnh thanh toán Bảo hiểm y tế cần được liên thông hai chiều giữa các nền tảng số y tế với Hệ thống quản lý đối tượng và Hệ thống giám định bảo hiểm y tế của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

   - Phối hợp với đơn vị chuyên môn về Công nghệ thông tin thuộc Bộ Y tế và các cơ quan liên quan thuộc Bộ Y tế khai thác sử dụng dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế bao gồm cả các thông tin, dữ liệu về bảo hiểm y tế theo Nghị định số 43/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm.

   e) Các Vụ, Cục, Tổng cục Dân số, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ Y tế

   - Tham gia Kế hoạch này theo phân công của lãnh đạo Bộ Y tế.

   g) Các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế

   - Bố trí nguồn lực để triển khai Kế hoạch này theo sự hướng dẫn của Bộ Y tế.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn