Thời hiệu yêu cầu thi hành bản án tranh chấp đất đai là bao nhiêu năm?

Ngày hỏi:26/07/2022

Thời hiệu yêu cầu thi hành bản án tranh chấp đất đai là bao nhiêu năm? Đơn yêu cầu thi hành án có các nội dung chính nào?

Chào anh/chị, tôi có tranh chấp đất đai với người khác. Tôi đã đưa vụ án ra giải quyết trên tòa án. Tôi đã thắng kiện, vậy thì thời hiệu yêu cầu thi hành bản án của tòa là bao nhiêu năm? Nhờ anh/chị tư vấn.

  • 1. Thời hiệu yêu cầu thi hành bản án tranh chấp đất đai là bao nhiêu năm?

   Căn cứ Điều 30 Luật thi hành án dân sự 2008 có quy định thời hiệu yêu cầu thi hành án như sau:

   1. Trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án, người phải thi hành án có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền ra quyết định thi hành án.

   Trường hợp thời hạn thực hiện nghĩa vụ được ấn định trong bản án, quyết định thì thời hạn 05 năm được tính từ ngày nghĩa vụ đến hạn.

   Đối với bản án, quyết định thi hành theo định kỳ thì thời hạn 05 năm được áp dụng cho từng định kỳ, kể từ ngày nghĩa vụ đến hạn.

   2. Đối với các trường hợp hoãn, tạm đình chỉ thi hành án theo quy định của Luật này thì thời gian hoãn, tạm đình chỉ không tính vào thời hiệu yêu cầu thi hành án, trừ trường hợp người được thi hành án đồng ý cho người phải thi hành án hoãn thi hành án.

   3. Trường hợp người yêu cầu thi hành án chứng minh được do trở ngại khách quan hoặc do sự kiện bất khả kháng mà không thể yêu cầu thi hành án đúng thời hạn thì thời gian có trở ngại khách quan hoặc sự kiện bất khả kháng không tính vào thời hiệu yêu cầu thi hành án.

   Như vậy, theo quy định như trên, thời hiệu thi hành bản án tranh chấp đất đai là 5 năm kể từ ngày bản án có hiệu lực. Nếu trong bản án có ấn định nghĩa vụ thì thời hiệu sẽ là 5 năm kể từ ngày đến hạn thực hiện nghĩa vụ.

   2. Đơn yêu cầu thi hành án có các nội dung chính nào?

   Căn cứ Điều 31 Luật thi hành án dân sự 2008 được sửa đổi bởi Khoản 13 Điều 1 Luật Thi hành án dân sự sửa đổi 2014 đơn yêu cầu phải có các nội dung sau đây:

   a) Tên, địa chỉ của người yêu cầu;

   b) Tên cơ quan thi hành án dân sự nơi yêu cầu;

   c) Tên, địa chỉ của người được thi hành án; người phải thi hành án;

   d) Nội dung yêu cầu thi hành án;

   đ) Thông tin về tài sản, điều kiện thi hành án của người phải thi hành án, nếu có;

   e) Ngày, tháng, năm làm đơn;

   g) Chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm đơn; trường hợp là pháp nhân thì phải có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu của pháp nhân, nếu có.

   Theo đó, đơn yêu cầu thi hành án dân sự sẽ có các nội dung chính theo quy định như trên.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn