Từng là chuyên gia tâm lý học có thể được bổ nhiệm làm Hòa giải viên hay không? Tiêu chuẩn để bổ nhiệm hòa giải viên gồm những gì?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 16/03/2023

Xin hỏi có thể được bổ nhiệm làm Hòa giải viên khi từng là chuyên gia tâm lý học? Tiêu chuẩn để bổ nhiệm hòa giải viên gồm những gì? - Câu hỏi của Thanh Hoà (An Giang).

  • Từng là chuyên gia tâm lý học có thể được bổ nhiệm làm Hòa giải viên hay không?

   Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 10 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án 2020 về điều kiện bổ nhiệm hòa giải viên có quy định như sau:

   Điều kiện bổ nhiệm Hòa giải viên

   1. Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu trong việc chấp hành pháp luật và có đủ các điều kiện sau đây thì có thể được bổ nhiệm làm Hòa giải viên:

   a) Đã là Thẩm phán, Thẩm tra viên Tòa án, Thư ký Tòa án, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên Viện kiểm sát, Chấp hành viên thi hành án dân sự, Thanh tra viên; luật sư, chuyên gia, nhà chuyên môn khác có ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác; người có hiểu biết về phong tục tập quán, có uy tín trong cộng đồng dân cư;

   ...

   Theo Điều 3 Thông tư 01/2023/TT-TANDTC về điều kiện bổ nhiệm Hòa giải viên của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án có quy định như sau:

   Xác định chuyên gia, nhà chuyên môn khác quy định tại điểm a khoản 1 Điều 10 của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án

   Chuyên gia, nhà chuyên môn khác là người được đào tạo chuyên sâu, có kỹ năng thực hành công việc, có kinh nghiệm thực tiễn, lý luận chuyên sâu về một lĩnh vực cụ thể.

   Ví dụ: chuyên gia tâm lý học, chuyên gia tài chính, chuyên gia sở hữu trí tuệ,.....

   Như vậy, công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam đã là chuyên gia tâm lý học có thể được bổ nhiệm làm Hòa giải viên khi đáp ứng các tiêu chuẩn khác.

   (Hình từ Internet)

   Tiêu chuẩn để người từng là chuyên gia tâm lý học được bổ nhiệm hòa giải viên gồm những gì?

   Theo khoản 1 Điều 10 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án 2020 về điều kiện bổ nhiệm hòa giải viên có quy định như sau:

   Điều kiện bổ nhiệm Hòa giải viên

   1. Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu trong việc chấp hành pháp luật và có đủ các điều kiện sau đây thì có thể được bổ nhiệm làm Hòa giải viên:

   a) Đã là Thẩm phán, Thẩm tra viên Tòa án, Thư ký Tòa án, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên Viện kiểm sát, Chấp hành viên thi hành án dân sự, Thanh tra viên; luật sư, chuyên gia, nhà chuyên môn khác có ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác; người có hiểu biết về phong tục tập quán, có uy tín trong cộng đồng dân cư;

   b) Có kinh nghiệm, kỹ năng hòa giải, đối thoại;

   c) Có sức khỏe bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao;

   d) Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải, đối thoại do cơ sở đào tạo của Tòa án nhân dân tối cao cấp, trừ người đã là Thẩm phán, Thẩm tra viên Tòa án ngạch Thẩm tra viên chính, Thẩm tra viên cao cấp, Thư ký Tòa án ngạch Thư ký viên chính, Thư ký viên cao cấp, Kiểm sát viên, Chấp hành viên thi hành án dân sự, Thanh tra viên.

   ...

   Theo đó, muốn được bổ nhiệm hòa giải viên cần đáp ứng những yêu cầu sau đây:

   - Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam, trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu trong việc chấp hành pháp luật;

   - Có kinh nghiệm, kỹ năng hòa giải, đối thoại;

   - Có sức khỏe bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao;

   - Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải, đối thoại do cơ sở đào tạo của Tòa án nhân dân tối cao cấp.

   Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm Hòa giải viên bao gồm gì?

   Tại khoản 2 Điều 11 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án 2020 quy định về hồ sơ đề nghị bổ nhiệm Hòa giải viên như sau:

   Bổ nhiệm Hòa giải viên

   1. Người có đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 10 của Luật này nộp hồ sơ đề nghị bổ nhiệm Hòa giải viên tại Tòa án nơi họ có nguyện vọng làm Hòa giải viên.

   2. Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm Hòa giải viên bao gồm:

   a) Đơn đề nghị bổ nhiệm;

   b) Sơ yếu lý lịch và Phiếu lý lịch tư pháp;

   c) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp;

   d) Giấy tờ chứng minh có đủ điều kiện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 10 của Luật này;

   đ) Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải, đối thoại theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 10 của Luật này.

   3. Căn cứ nhu cầu bổ nhiệm Hòa giải viên, Tòa án nơi nhận hồ sơ đề nghị bổ nhiệm Hòa giải viên lựa chọn người có đủ điều kiện đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh xem xét, bổ nhiệm.

   4. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị bổ nhiệm Hòa giải viên, Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định bổ nhiệm Hòa giải viên, trường hợp từ chối bổ nhiệm thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

   5. Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày ra quyết định bổ nhiệm, Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh công bố danh sách Hòa giải viên trên Trang thông tin điện tử của Tòa án nhân dân cấp tỉnh và niêm yết tại trụ sở Tòa án nơi Hòa giải viên làm việc; đồng thời gửi Tòa án nhân dân tối cao để công bố trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân dân tối cao.

   6. Nhiệm kỳ của Hòa giải viên là 03 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.

   7. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quy định chi tiết Điều này.

   Căn cứ quy định trên, hồ sơ đề nghị bổ nhiệm Hòa giải viên bao gồm:

   +) Đơn đề nghị bổ nhiệm;

   +) Sơ yếu lý lịch và Phiếu lý lịch tư pháp;

   +) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp;

   +) Giấy tờ chứng minh có đủ điều kiện bổ nhiệm Hòa giải viên;

   +) Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải, đối thoại

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn